Aan het eindpunt uwer wensen zult gij althans één ding missen: uw tocht daarheen


aan-het-eindpunt-uwer-wensen-zult-gij-althans-één-ding-missen-uw-tocht-daarheen
marie von ebner-eschenbachaanheteindpuntuwerwensenzultgijalthansééndingmissenuwtochtdaarheenaan hethet eindpunteindpunt uweruwer wensenwensen zultzult gijgij althansalthans éénéén dingding missenuw tochttocht daarheenaan het eindpunthet eindpunt uwereindpunt uwer wensenuwer wensen zultwensen zult gijzult gij althansgij althans éénalthans één dingéén ding missenuw tocht daarheenaan het eindpunt uwerhet eindpunt uwer wenseneindpunt uwer wensen zultuwer wensen zult gijwensen zult gij althanszult gij althans ééngij althans één dingalthans één ding missenaan het eindpunt uwer wensenhet eindpunt uwer wensen zulteindpunt uwer wensen zult gijuwer wensen zult gij althanswensen zult gij althans éénzult gij althans één dinggij althans één ding missen

Uwer kinderen land zult gij liefhebben; deze liefde zij uw nieuwe adelNaar de mate uwer vreugde bij het zien van de vreugde van uw medemens, en uwer smart bij zijn lijden, kunt gij de graad uwer goedheid bepalenO, Zarathustra, gij zult gaan als schaduw van dat  wat komen moet; zo zult gij bevelen en bevelend voorgaanDe religie met haar; Leeft gij volgens de natuur, dan zult gij nooit arm zijn; leeft gij naar de mening der wereld, dan zult gij nooit rijk zijnWaarom wilt gij weten wat gij zult zijn na uw dood, als gij nog niet weet wat gij nu zijt?