Abstracte kunst is de moeilijkste kunst die er is. Je moet er goed voor kunnen tekenen, een fijn gevoel hebben voor kleur en voor compositie en, dit is het belangrijkste, ook een echte dichter zijn


abstracte-kunst-is-de-moeilijkste-kunst-die-er-is-je-moet-er-goed-voor-kunnen-tekenen-een-fijn-gevoel-hebben-voor-kleur-voor-compositie-dit-is-het
wassily kandinskyabstractekunstisdemoeilijkstedieerismoetgoedvoorkunnentekeneneenfijngevoelhebbenkleurcompositiedithetbelangrijksteookechtedichterzijnabstracte kunstkunst isis dede moeilijkstemoeilijkste kunstkunst diedie erer isje moetmoet erer goedgoed voorkunnen tekeneneen fijnfijn gevoelgevoel hebbenhebben voorkleur enen voorcompositie endit isis hethet belangrijksteook eeneen echteechte dichterdichter zijnabstracte kunst iskunst is deis de moeilijkstede moeilijkste kunstmoeilijkste kunst diekunst die erdie er isje moet ermoet er goeder goed voorgoed voor kunnenvoor kunnen tekeneneen fijn gevoelfijn gevoel hebbengevoel hebben voorhebben voor kleurvoor kleur enkleur en vooren voor compositievoor compositie endit is hetis het belangrijksteook een echteeen echte dichterechte dichter zijn

Als de liefde slechts een gevoel zou zijn, zou er geen grond zijn voor de belofte elkaar voor altijd lief te hebben. Een gevoel komt op en kan weer verdwijnen.  Hoe zou ik kunnen beoordelen of dit gevoel altijd zal blijven duren als mijn daad niet ook een oordeel en een beslissing inhield?Om een voorwerp te tekenen is 't niet genoeg omtrek, kleur en schaduw van dat voorwerp te kennen, men moet dat alles kunnen weergeven. Om een gedachte uit te drukken, moet die geworden zijn tot beeld, dat is: tot denkbeeld. Zo'n beeld moet men leren tekenenHet ware een kleine kunst, als zij slechts klanken had, en geen taal, noch tekenen voor zielstoestanden!Ik heb een goed gevoel voor het belachelijke, maar geen gevoel voor humorHet is een kwestie van durven, meer niet. Dat geldt voor alle kunst, dus ook voor die van het levenWaarom moet iedereen zo nodig creatief zijn. Wat een intense verachting voor kunst stralen de mensen uit die menen dat jan en alleman haar tot stand kunnen brengen!