Acteurs worden stok-oud. Ze zijn hun halve leven iemand anders en die jaren tellen niet mee


acteurs-worden-stok-oud-ze-zijn-hun-halve-leven-iemand-anders-die-jaren-tellen-niet-mee
fons jansenacteurswordenstokoudzezijnhunhalveleveniemandandersdiejarentellennietmeeacteurs wordenze zijnzijn hunhun halvehalve levenleven iemandanders enen diedie jarenjaren tellentellen nietniet meeze zijn hunzijn hun halvehun halve levenhalve leven iemandleven iemand andersiemand anders enanders en dieen die jarendie jaren tellenjaren tellen niettellen niet meeze zijn hun halvezijn hun halve levenhun halve leven iemandhalve leven iemand andersleven iemand anders eniemand anders en dieanders en die jarenen die jaren tellendie jaren tellen nietjaren tellen niet meeze zijn hun halve levenzijn hun halve leven iemandhun halve leven iemand andershalve leven iemand anders enleven iemand anders en dieiemand anders en die jarenanders en die jaren tellenen die jaren tellen nietdie jaren tellen niet mee

Naarmate wij minder jong worden schijnen de oude mensen ons minder oud toe: het is alsof de tijd ons de jaren geeft die hij hun ontneemtDe dingen immers die in het leven het meest voorkomen en die door de mensen, zoals men uit hun daden kan opmaken, als het hoogste goed worden beschouwd, zijn tot drie zaken te herleiden, namelijk rijkdom, eer en zinnelijk genot. Deze drie dingen sleuren de geest zo mee, dat hij nauwelijks over iets anders kan nadenkenAls ik op de planken sta, dan bén ik het personage. Dat denk ik tenminste. Weten doe je dat nooit, want theater is vooral geen wetenschap. Ik geloof dat je alle mensen tegelijk bent. Als je uitgaat van het basisprincipe dat we allemaal dezelfden zijn, dan ben jij dezelfde als iemand anders en die iemand anders die je bent, is weer iemand anders die iemand anders is. Dat is, voor mij althans, een filosofisch niet te weerleggen vaststellingHet geloof is een stok om op te steunen, niet om anderen mee te slaanWij tellen naar veranderingen en gebeurtenissen binnen in ons, niet meer in jarenDe beste jaren van je leven zijn die waarin je denkt dat de beste jaren van je leven nog moeten komen