Afgunst wordt veeleer geboren uit de onvolkomenheid van hem die haar koestert, dan uit de volkomenheid van hem die haar inboezemt


afgunst-wordt-veeleer-geboren-uit-de-onvolkomenheid-van-hem-die-haar-koestert-dan-uit-de-volkomenheid-van-hem-die-haar-inboezemt
comtesse diane de beausacqafgunstwordtveeleergeborenuitdeonvolkomenheidvanhemdiehaarkoestertdanvolkomenheidinboezemtafgunst wordtwordt veeleerveeleer geborengeboren uituit dede onvolkomenheidonvolkomenheid vanvan hemhem diedie haarhaar koestertdan uituit dede volkomenheidvolkomenheid vanvan hemhem diedie haarhaar inboezemtafgunst wordt veeleerwordt veeleer geborenveeleer geboren uitgeboren uit deuit de onvolkomenheidde onvolkomenheid vanonvolkomenheid van hemvan hem diehem die haardie haar koestertdan uit deuit de volkomenheidde volkomenheid vanvolkomenheid van hemvan hem diehem die haardie haar inboezemtafgunst wordt veeleer geborenwordt veeleer geboren uitveeleer geboren uit degeboren uit de onvolkomenheiduit de onvolkomenheid vande onvolkomenheid van hemonvolkomenheid van hem dievan hem die haarhem die haar koestertdan uit de volkomenheiduit de volkomenheid vande volkomenheid van hemvolkomenheid van hem dievan hem die haarhem die haar inboezemtafgunst wordt veeleer geboren uitwordt veeleer geboren uit deveeleer geboren uit de onvolkomenheidgeboren uit de onvolkomenheid vanuit de onvolkomenheid van hemde onvolkomenheid van hem dieonvolkomenheid van hem die haarvan hem die haar koestertdan uit de volkomenheid vanuit de volkomenheid van hemde volkomenheid van hem dievolkomenheid van hem die haarvan hem die haar inboezemt

Vertrouwen maakt zalig, zowel hem die het koestert als hem die het inboezemtElke man wordt tweemaal geboren: één keer uit de moeder, een tweede maal uit de vrouw, die hem lief heeftDe trots die ons zoveel afgunst inboezemt, dient ons dikwijls ook om hem te matigenDe grootheid ener goede daad wordt zelden gemeten door de dankbaarheid van hem, aan wie ze werd bedreven, doch altijd aan het genoegen dat zij schenkt aan hem, die haar bedreefZij gaf het beste uit haar leven, zij gaf het beste uit haar ziel, zonder ooit bevreesd te wezen, of 's in goede aarde viel. Zij gaf haar hart, haar ontroering, zij gaf haar denken en haar raad, zij gaf haar innigste beroering, haar bezigheid, haar daadGenade wordt verleend, niet afgedwongen; Zij drupt, als zachte regen uit de hemel  Op aarde neer, en brengt een dubbele zegen: Zij zegent hem die geeft, hem die ontvangt