Al de grondtrekken van het spel zijn reeds in dat der dieren verwezenlijkt


al-de-grondtrekken-van-het-spel-zijn-reeds-in-dat-der-dieren-verwezenlijkt
leonhard huizingaaldegrondtrekkenvanhetspelzijnreedsindatderdierenverwezenlijktal dede grondtrekkengrondtrekken vanvan hethet spelspel zijnzijn reedsreeds inin datdat derder dierendieren verwezenlijktal de grondtrekkende grondtrekken vangrondtrekken van hetvan het spelhet spel zijnspel zijn reedszijn reeds inreeds in datin dat derdat der dierender dieren verwezenlijktal de grondtrekken vande grondtrekken van hetgrondtrekken van het spelvan het spel zijnhet spel zijn reedsspel zijn reeds inzijn reeds in datreeds in dat derin dat der dierendat der dieren verwezenlijktal de grondtrekken van hetde grondtrekken van het spelgrondtrekken van het spel zijnvan het spel zijn reedshet spel zijn reeds inspel zijn reeds in datzijn reeds in dat derreeds in dat der dierenin dat der dieren verwezenlijkt

De mensen zijn het spel der omstandigheden, ook wanneer de omstandigheden het spel der mensen schijnenDe ouderdom verwezenlijkt de dromen der jeugd; dat ziet men aan Swift; in zijn jeugd heeft hij een gekkenhuis gebouwd en op zijn oude dag is hij er zelf in terechtgekomenMedelijden met dieren hangt met de goedheid van het karakter zó nauw samen, dat men gerust beweren kan: wie wreed is tegenover dieren, kan geen goed mens zijnEen spel is een gesloten veld, een ring van dood met seks in het middelpunt, en optreden is het enige spel dat ik hebDromen is niet alleen een daad van communicatie; het is ook een esthetische activiteit, een spel van de verbeelding, een spel dat een waarde op zich heeftReeds twee maanden na de amputatie van zijn been steekt deze man reeds op eigen houtje de straat over