Al de slechte karakters waarvan de wereld vol is, niet te kunnen verdragen, is niet een erg beste karaktertrek: in het verkeer zijn zowel kleingeld als goudstukken nodig


al-de-slechte-karakters-waarvan-de-wereld-vol-is-niet-te-kunnen-verdragen-is-niet-een-erg-beste-karaktertrek-in-het-verkeer-zijn-zowel-kleingeld-als
jean de la bruyèrealdeslechtekarakterswaarvanwereldvolisniettekunnenverdrageniseenergbestekaraktertrekinhetverkeerzijnzowelkleingeldalsgoudstukkennodigal dede slechteslechte karakterskarakters waarvanwaarvan dede wereldwereld volvol isniet tete kunnenkunnen verdragenis nietniet eeneen ergerg bestebeste karaktertrekin hethet verkeerverkeer zijnzijn zowelzowel kleingeldkleingeld alsals goudstukkengoudstukken nodigal de slechtede slechte karaktersslechte karakters waarvankarakters waarvan dewaarvan de wereldde wereld volwereld vol isniet te kunnente kunnen verdragenis niet eenniet een ergeen erg besteerg beste karaktertrekin het verkeerhet verkeer zijnverkeer zijn zowelzijn zowel kleingeldzowel kleingeld alskleingeld als goudstukkenals goudstukken nodig

De beste ervaring is die, waarvan je niet wist dat je ze had, toen je ze nog niet nodig hadVriendschap zal de spanning van erg veel goede raadgevingen niet erg lang verdragen.Zoals er zowel goed als slecht gezelschap is, zo is er ook zowel goede als slechte eenzaamheidZelfs in het beste gezelschap gaat het ons dikwijls evenzo als wanneer wij een bedelaar tegenkomen en, geen kleingeld bij ons hebbende, onze guldens toch maar liever niet uitgevenDe beste boeken zijn die, waarvan de lezer denkt dat hij ze zelf had kunnen schrijvenBeledigingen zijn erg vernederend voor hem die ze uitspreekt, als ze de ander niet kunnen vernederen