Al opgemerkt dat wanneer je tegen een vrouw zegt dat ze mooi is, zij altijd gelooft dat het waar is


al-opgemerkt-dat-wanneer-tegen-een-vrouw-zegt-dat-ze-mooi-is-zij-altijd-gelooft-dat-het-waar-is
jules renardalopgemerktdatwanneertegeneenvrouwzegtzemooiiszijaltijdgeloofthetwaarisal opgemerktopgemerkt datdat wanneerwanneer jeje tegentegen eeneen vrouwvrouw zegtzegt datdat zeze mooimooi iszij altijdaltijd gelooftgelooft datdat hethet waarwaar isal opgemerkt datopgemerkt dat wanneerdat wanneer jewanneer je tegenje tegen eentegen een vrouween vrouw zegtvrouw zegt datzegt dat zedat ze mooize mooi iszij altijd gelooftaltijd gelooft datgelooft dat hetdat het waarhet waar isal opgemerkt dat wanneeropgemerkt dat wanneer jedat wanneer je tegenwanneer je tegen eenje tegen een vrouwtegen een vrouw zegteen vrouw zegt datvrouw zegt dat zezegt dat ze mooidat ze mooi iszij altijd gelooft dataltijd gelooft dat hetgelooft dat het waardat het waar isal opgemerkt dat wanneer jeopgemerkt dat wanneer je tegendat wanneer je tegen eenwanneer je tegen een vrouwje tegen een vrouw zegttegen een vrouw zegt dateen vrouw zegt dat zevrouw zegt dat ze mooizegt dat ze mooi iszij altijd gelooft dat hetaltijd gelooft dat het waargelooft dat het waar is

Wanneer een vrouw niet mooi is, zegt men altijd: 'Je hebt lieve ogen, je hebt mooi haar.'Wanneer mannen zich altijd min of meer laten misleiden waar het de vrouwen betreft, komt dat doordat zij vergeten dat zij en de vrouwen niet precies dezelfde taal sprekenHet is gevaarlijk om te vaak tegen zijn vriendin te zeggen dat zij mooi is; men loopt dan het gevaar dat zij lust krijgt om het zich ergens anders te laten vertellenNooit liegt een vrouw op een meer geslepen wijze dan wanneer zij de waarheid zegt aan iemand die haar niet gelooftHet is even moeilijk voor een jonge vrouw om te weten dat zij lelijk is, als niet te weten dat ze mooi isWanneer een man verklaart dat hij zeker is van zijn vrouw dan wil dat zeggen dat hij zeker is van zijn vrouw. Maar wanneer een vrouw zegt dat ze zeker is van haar man dan wil dat zeggen dat ze zeker is van zichzelf