Al wie door ootmoed wordt herboren,  Is van het Hemelsche geslacht


al-wie-door-ootmoed-wordt-herboren-is-van-het-hemelsche-geslacht
joost van den vondelalwiedoorootmoedwordtherborenisvanhethemelschegeslachtal wiewie doorootmoed wordtwordt herborenherborenisis vanvan hethet hemelschehemelsche geslachtal wie doorwie door ootmoeddoor ootmoed wordtootmoed wordt herborenwordt herborenis vanis van hetvan het hemelschehet hemelsche geslachtal wie door ootmoedwie door ootmoed wordtdoor ootmoed wordt herborenootmoed wordt herborenis van hetis van het hemelschevan het hemelsche geslachtal wie door ootmoed wordtwie door ootmoed wordt herborendoor ootmoed wordt herborenis van het hemelscheis van het hemelsche geslacht

Door de liefkozing verlaten wij onze kindertijd, maar één enkel woord van liefde, en wij worden herboren -Paul Éluard
door-de-liefkozing-verlaten-wij-onze-kindertijd-maar-één-enkel-woord-van-liefde-wij-worden-herboren
Betogen over ootmoed vormen stof tot trots voor de trotsen en tot ootmoed voor de nederigen -Blaise Pascal
betogen-over-ootmoed-vormen-stof-tot-trots-voor-de-trotsen-tot-ootmoed-voor-de-nederigen