Alle geluk is een kunststuk: de kleinste dwaling frustreert het, de geringste aarzeling verandert het, de kleinste lompheid ontsiert het, de geringste dwaasheid maakt het belachelijk


alle-geluk-is-een-kunststuk-de-kleinste-dwaling-frustreert-het-de-geringste-aarzeling-verandert-het-de-kleinste-lompheid-ontsiert-het-de-geringste
marguerite yourcenarallegelukiseenkunststukdekleinstedwalingfrustreerthetgeringsteaarzelingverandertlompheidontsiertdwaasheidmaakthetbelachelijkalle gelukgeluk isis eeneen kunststukde kleinstekleinste dwalingdwaling frustreertfrustreert hetde geringstegeringste aarzelingaarzeling verandertverandert hetde kleinstekleinste lompheidlompheid ontsiertontsiert hetde geringstegeringste dwaasheiddwaasheid maaktmaakt hethet belachelijkalle geluk isgeluk is eenis een kunststukde kleinste dwalingkleinste dwaling frustreertdwaling frustreert hetde geringste aarzelinggeringste aarzeling verandertaarzeling verandert hetde kleinste lompheidkleinste lompheid ontsiertlompheid ontsiert hetde geringste dwaasheidgeringste dwaasheid maaktdwaasheid maakt hetmaakt het belachelijk

Wat is er in het leven zonder offers te krijgen? Alles heeft zijn prijs, ook het kleinste geluk -Pramoedya Ananta Toer
wat-is-er-in-het-leven-zonder-offers-te-krijgen-alles-heeft-zijn-prijs-ook-het-kleinste-geluk
Zolang je geest gehoorzaamt aan de geringste gedachtenbeweging, verkeer je in de dwaling dat onwetend zijn en verlicht zijn van elkaar verschillen -Huang Po
zolang-geest-gehoorzaamt-aan-de-geringste-gedachtenbeweging-verkeer-in-de-dwaling-dat-onwetend-zijn-verlicht-zijn-van-elkaar-verschillen
De natuur is het bewonderswaardigst in de kleinste dingen -Plinius de Oudere
de-natuur-is-het-bewonderswaardigst-in-de-kleinste-dingen
Voor een minnend paar is in het kleinste hutje plaats genoeg -Friedrich von Schiller
voor-een-minnend-paar-is-in-het-kleinste-hutje-plaats-genoeg
De kleinste heuvel kan ons het uitzicht op een Chimborasso benemen -Marie von Ebner-Eschenbach
de-kleinste-heuvel-kan-ons-het-uitzicht-op-een-chimborasso-benemen
Waar het scheve licht van de laster binnenvalt, werpt het kleinste korreltje een lange schaduw -Fliegende Blätter
waar-het-scheve-licht-van-de-laster-binnenvalt-werpt-het-kleinste-korreltje-een-lange-schaduw