Alle heftige emoties geven ons een vals beeld van de werkelijkheid om ons


alle-heftige-emoties-geven-ons-een-vals-beeld-van-de-werkelijkheid-om-ons
john ruskinalleheftigeemotiesgevenonseenvalsbeeldvandewerkelijkheidomalle heftigeheftige emotiesemoties gevengeven onsons eeneen valsvals beeldbeeld vanvan dede werkelijkheidwerkelijkheid omom onsalle heftige emotiesheftige emoties gevenemoties geven onsgeven ons eenons een valseen vals beeldvals beeld vanbeeld van devan de werkelijkheidde werkelijkheid omwerkelijkheid om onsalle heftige emoties gevenheftige emoties geven onsemoties geven ons eengeven ons een valsons een vals beeldeen vals beeld vanvals beeld van debeeld van de werkelijkheidvan de werkelijkheid omde werkelijkheid om onsalle heftige emoties geven onsheftige emoties geven ons eenemoties geven ons een valsgeven ons een vals beeldons een vals beeld vaneen vals beeld van devals beeld van de werkelijkheidbeeld van de werkelijkheid omvan de werkelijkheid om ons

De plicht heeft het vermogen om ons de werkelijkheid van de reële wereld te laten voelen, terwijl hij er ons tevens los van maaktWat ons dikwijls belet ons aan één enkele ondeugd over te geven is het feit dat wij er verscheidene hebben.De mensen voor wie wij een steun zijn, geven ons een houvast in ons levenRede en gevoel geven elkander raad en vullen elkander om beurten aan. Wie slechts een van beide raadpleegt en het andere verwaarloost, berooft zich roekeloos van een deel der hulp, die ons is gegeven om ons te leidenAlle dieren zijn nuttig voor de mens, omdat ze van ons houden, ons bewaken en omdat we ze kunnen opetenWe hopen dat ze je vleugels geven, zodat je overal kunt komen, dat je terugkomt in onze dromen, en met ons meevliegt in ons leven