Alleen hij, die aanmatigend is, voelt zich achteruitgezet. Wie opzij treedt, is noch de eerste noch de laatste


alleen-hij-die-aanmatigend-is-voelt-zich-achteruitgezet-wie-opzij-treedt-is-noch-de-eerste-noch-de-laatste
friedrich rückertalleenhijdieaanmatigendisvoeltzichachteruitgezetwieopzijtreedtisnochdeeerstelaatstealleen hijdie aanmatigendaanmatigend isvoelt zichzich achteruitgezetwie opzijopzij treedtis nochnoch dede eersteeerste nochnoch dede laatstedie aanmatigend isvoelt zich achteruitgezetwie opzij treedtis noch denoch de eerstede eerste nocheerste noch denoch de laatsteis noch de eerstenoch de eerste nochde eerste noch deeerste noch de laatsteis noch de eerste nochnoch de eerste noch dede eerste noch de laatste

Alleen hij, die aanmatigend is, voelt zich achteruit gezet. Wie opzij treedt, is noch de eerste noch de laatsteMen vergeeft u noch uw talent, noch uw voorspoed, noch uw vreugde, noch uw huwelijk, noch uw vermogen, ternauwernood uw ongeluk; alleen uw dood vergeeft men u, en zelfs die nog niet altijdWie zich noch hoger noch lager stelt dan hij moet, beoefent de waarachtigste deemoedigheidNoch het naleven van de regels van het ongekleed gaan, noch de haarvlechten, nòch de modder waarmee men zijn lichaam bedekt, noch het vasten, noch het slapen op de naakte grond, noch het stof en vuil die het lichaam bedekken, noch de aanbidding, kunnen een sterveling rein maken die niet zijn twijfels overwonnen heeftMenigeen voelt zich slechts daarom overal achteruitgezet, omdat hij overal de eerste wil zijnWees niet de eerste bij wie het nieuwe wordt beproefd, noch de laatste om het oude weg te doen