Alleen idioten denken van zichzelf dat ze intellectueel zijn. Daarom kijken intellectuelen zo somber.


alleen-idioten-denken-van-zichzelf-dat-ze-intellectueel-zijn-daarom-kijken-intellectuelen-zo-somber
ellen glasgowalleenidiotendenkenvanzichzelfdatzeintellectueelzijndaaromkijkenintellectuelenzosomberalleen idiotenidioten denkendenken vanvan zichzelfzichzelf datdat zeze intellectueelintellectueel zijndaarom kijkenkijken intellectuelenintellectuelen zozo somberalleen idioten denkenidioten denken vandenken van zichzelfvan zichzelf datzichzelf dat zedat ze intellectueelze intellectueel zijndaarom kijken intellectuelenkijken intellectuelen zointellectuelen zo somberalleen idioten denken vanidioten denken van zichzelfdenken van zichzelf datvan zichzelf dat zezichzelf dat ze intellectueeldat ze intellectueel zijndaarom kijken intellectuelen zokijken intellectuelen zo somberalleen idioten denken van zichzelfidioten denken van zichzelf datdenken van zichzelf dat zevan zichzelf dat ze intellectueelzichzelf dat ze intellectueel zijndaarom kijken intellectuelen zo somber

Onmogelijk is een woord dat je alleen tegenkomt in het woordenboek van idiotenEr is geen splitsing tussen mannelijk denken en vrouwelijk denken, er zijn op dat gebied alleen maar domme conventies van zijn en van denken en iedereen die ooit de moeite waard was, heeft er zich altijd aan onttrokkenDe omstandigheid dat intellectuelen meestal met intellectuelen te maken hebben, mag hen niet ertoe verleiden hun soort voor nog gemener te houden dan de rest van de mensheidDe wijze houdt zich aan eenheid en is een herder voor alle mensen. Hij is niet in zichzelf verdiept en daarom schittert hij. Hij laat zich niet kennen en daarom is hij voornaam. Hij komt niet voor zichzelf op en daarom is hij verdienstelijk. Hij kent zichzelf geen eer toe en daarom houdt hij standDe intellectueel is iemand, die pas in de allerlaatste plaats zijn toevlucht neemt tot denken; denken in de betekenis van: gedachten bij zich toelaten, die men officieus al heeft, maar nog niet heeft durven formuleren, omdat zij tegen het reeds geformuleerde indruischenMen wordt alleen door zelf denken overtuigd: daarom laten zo weinig mensen zich overtuigen