Alleenstaande vrouwen hebben een vreselijke hekel aan arm zijn. Dit is een zeer sterk argument ten gunste van het huwelijk


alleenstaande-vrouwen-hebben-een-vreselijke-hekel-aan-arm-zijn-dit-is-een-zeer-sterk-argument-ten-gunste-van-het-huwelijk
jane austenalleenstaandevrouwenhebbeneenvreselijkehekelaanarmzijnditiszeersterkargumenttengunstevanhethuwelijkalleenstaande vrouwenvrouwen hebbenhebben eeneen vreselijkevreselijke hekelhekel aanaan armarm zijndit isis eeneen zeerzeer sterksterk argumentargument tenten gunstegunste vanvan hethet huwelijkalleenstaande vrouwen hebbenvrouwen hebben eenhebben een vreselijkeeen vreselijke hekelvreselijke hekel aanhekel aan armaan arm zijndit is eenis een zeereen zeer sterkzeer sterk argumentsterk argument tenargument ten gunsteten gunste vangunste van hetvan het huwelijkalleenstaande vrouwen hebben eenvrouwen hebben een vreselijkehebben een vreselijke hekeleen vreselijke hekel aanvreselijke hekel aan armhekel aan arm zijndit is een zeeris een zeer sterkeen zeer sterk argumentzeer sterk argument tensterk argument ten gunsteargument ten gunste vanten gunste van hetgunste van het huwelijkalleenstaande vrouwen hebben een vreselijkevrouwen hebben een vreselijke hekelhebben een vreselijke hekel aaneen vreselijke hekel aan armvreselijke hekel aan arm zijndit is een zeer sterkis een zeer sterk argumenteen zeer sterk argument tenzeer sterk argument ten gunstesterk argument ten gunste vanargument ten gunste van hetten gunste van het huwelijk

Ik heb een vreselijke hekel aan iemand die beweegt, maar niet weet waar naartoeSoms verbeelden vrouwen zich verliefd te zijn op een man, terwijl ze in werkelijkheid alleen maar een hekel hebben aan de vrouw van de manHet heeft geen zin voor schapen om resoluties ten gunste van vegetarisme aan te nemen, zo lang de wolf een andere mening blijft toegedaanDie zede is reeds veroordeeld, te wier gunste wij geen ander argument kunnen aanvoeren dan dat van haar algemeenheidMen kan een hekel hebben aan leugen en bedrog omdat men een prikkelbaar eergevoel heeft; men kan de zelfde hekel koesteren uit lafheid omdat de leugen krachtens een goddelijk gebod verboden isHij heeft geen vijanden, maar zijn vrienden hebben een intense hekel aan hem