Als 'bruin zijn' de waardemeter is voor een goede vakantie, hebben alle drollen het goed gehad


als-'bruin-zijn'-de-waardemeter-is-voor-een-goede-vakantie-hebben-alle-drollen-het-goed-gehad
huguette de backerals'bruinzijn'dewaardemeterisvooreengoedevakantiehebbenalledrollenhetgoedgehadals 'bruinbruin zijnzijn' dede waardemeterwaardemeter isis vooreen goedegoede vakantiehebben allealle drollendrollen hethet goedgoed gehadals 'bruin zijnbruin zijn' dezijn' de waardemeterde waardemeter iswaardemeter is vooris voor eenvoor een goedeeen goede vakantiehebben alle drollenalle drollen hetdrollen het goedhet goed gehadals 'bruin zijn' debruin zijn' de waardemeterzijn' de waardemeter isde waardemeter is voorwaardemeter is voor eenis voor een goedevoor een goede vakantiehebben alle drollen hetalle drollen het goeddrollen het goed gehadals 'bruin zijn' de waardemeterbruin zijn' de waardemeter iszijn' de waardemeter is voorde waardemeter is voor eenwaardemeter is voor een goedeis voor een goede vakantiehebben alle drollen het goedalle drollen het goed gehad

Als we er geweest zijn, dan hebben we het gehad -Kadé Bruin
als-we-er-geweest-zijn-dan-hebben-we-het-gehad
Bijna alle mensen hebben een goed geheugen voor de weldaden die zij bewijzen -Peter Sirius
bijna-alle-mensen-hebben-een-goed-geheugen-voor-de-weldaden-die-zij-bewijzen