Als je brand sticht, zorg er dan voor dat je wind mee hebt. Val nooit aan als je wind tegen hebt


als-brand-sticht-zorg-er-dan-voor-dat-wind-mee-hebt-val-nooit-aan-als-wind-tegen-hebt
sun tzualsbrandstichtzorgerdanvoordatwindmeehebtvalnooitaanalstegenhebtals jeje brandzorg erer dandan voordat jeje windwind meemee hebtval nooitnooit aanaan alsals jeje windwind tegentegen hebtals je brandje brand stichtzorg er daner dan voordan voor datvoor dat jedat je windje wind meewind mee hebtval nooit aannooit aan alsaan als jeals je windje wind tegenwind tegen hebtals je brand stichtzorg er dan voorer dan voor datdan voor dat jevoor dat je winddat je wind meeje wind mee hebtval nooit aan alsnooit aan als jeaan als je windals je wind tegenje wind tegen hebtzorg er dan voor dater dan voor dat jedan voor dat je windvoor dat je wind meedat je wind mee hebtval nooit aan als jenooit aan als je windaan als je wind tegenals je wind tegen hebt

Vrees niet de wind van de tegenslag. Immers: een vlieger stijgt op tegen de wind, in plaats van met de wind meeAan verwaande mensen raad geven is als fluisteren tegen de wind inAls je je geheimen aan de wind onthult, verwijt hem dan niet dat hij ze doorvertelt aan de bomenDe meeste mensen zijn als een blad dat valt, als speeltuig van de wind draait en wentelt het,  om ten slotte ter aarde te tuimelen. Anderen echter, zij zijn sterk in de minderheid, lijken op sterren die een vaste baan hebben, zij zijn onbereikbaar voor de wind en bezitten een wet en koers in zichzelfAdviezen voor Filmregisseurs 1. Zorg dat je een definitief script hebt voordat je begint te draaien. 2. Er komen altijd veranderingen, maar zorg dat die klein zijn. 3. Werk met mensen die je vertrouwt en bij wie je je goed voelt 4. Zorg dat de acteurs zich goed voelen, want alleen dan haal je het beste uit zeJe hebt geen weerman nodig om te weten uit welke hoek de wind waait