Als de dagen verder opengaan is de eeuwige lucht een wonder


als-de-dagen-verder-opengaan-is-de-eeuwige-lucht-een-wonder
jacques c. bloemalsdedagenverderopengaaniseeuwigeluchteenwonderals dede dagendagen verderverder opengaanopengaan isis dede eeuwigeeeuwige luchtlucht eeneen wonderals de dagende dagen verderdagen verder opengaanverder opengaan isopengaan is deis de eeuwigede eeuwige luchteeuwige lucht eenlucht een wonderals de dagen verderde dagen verder opengaandagen verder opengaan isverder opengaan is deopengaan is de eeuwigeis de eeuwige luchtde eeuwige lucht eeneeuwige lucht een wonderals de dagen verder opengaande dagen verder opengaan isdagen verder opengaan is deverder opengaan is de eeuwigeopengaan is de eeuwige luchtis de eeuwige lucht eende eeuwige lucht een wonder

Eeuwige liefde is even absurd, even ondraaglijk als eeuwige lente of eeuwige muziek. Juist de wisseling van de seizoenen maakt het jaar boeiend, en voor de muziek zijn de stilten even belangrijk als de klanken.Beter één dag als een rijkaard geleefd en vijf dagen als een monnik, dan zes dagen als een voorzichtige boekhouderTel geen dagen, maar zorg dat de dagen tellenDagen van arbeid! De enige dagen, dat ik geleefd hebDe eeuwige wijsheid is de eeuwige stilteElke dag kan ik wat leren en sommige dagen wat meer. Dit is één van die dagen.  Hard en streng toegesproken worden is leerzaam