Als de mensen geweest waren wat hun grafschriften vermelden, zouden zij reeds veel eerder gestorven zijn: van verveling


als-de-mensen-geweest-waren-wat-hun-grafschriften-vermelden-zouden-zij-reeds-veel-eerder-gestorven-zijn-van-verveling
godfried bomansalsdemensengeweestwarenwathungrafschriftenvermeldenzoudenzijreedsveeleerdergestorvenzijnvanvervelingals dede mensenmensen geweestgeweest warenwaren watwat hunhun grafschriftengrafschriften vermeldenzouden zijzij reedsreeds veelveel eerdereerder gestorvengestorven zijnvan vervelingals de mensende mensen geweestmensen geweest warengeweest waren watwaren wat hunwat hun grafschriftenhun grafschriften vermeldenzouden zij reedszij reeds veelreeds veel eerderveel eerder gestorveneerder gestorven zijnals de mensen geweestde mensen geweest warenmensen geweest waren watgeweest waren wat hunwaren wat hun grafschriftenwat hun grafschriften vermeldenzouden zij reeds veelzij reeds veel eerderreeds veel eerder gestorvenveel eerder gestorven zijnals de mensen geweest warende mensen geweest waren watmensen geweest waren wat hungeweest waren wat hun grafschriftenwaren wat hun grafschriften vermeldenzouden zij reeds veel eerderzij reeds veel eerder gestorvenreeds veel eerder gestorven zijn

Vele mensen van geest zouden veel beminnelijker zijn als zij minder bang waren om belachelijk te zijnEr zijn mensen, die in hun jeugd buitengemeen verstandig waren, zo verstandig, dat zij het thans berouwen, toenmaals zo onverstandig geweest te zijnRechter tot prostituee: 'Bent u al eens eerder met de rechter in aanraking geweest?' Zij: 'Weet ik veel, ze zeggen hun beroep er niet bij.'Er zijn veel dingen die we zouden weggooien als we niet bang waren dat anderen ze zouden oprapenEr zijn veel dingen die we weg zouden gooien als we niet bang waren dat anderen het misschien zouden meenemenWe zouden veel dingen weggooien als we niet zo bang waren dat anderen ze zouden inpikken