Als je de werkelijkheid tot leermeester neemt, dan heb je vele leermeesters en vele kansen om te groeien


als-de-werkelijkheid-tot-leermeester-neemt-dan-heb-vele-leermeesters-vele-kansen-om-te-groeien
deepak chopraalsdewerkelijkheidtotleermeesterneemtdanhebveleleermeesterskansenomtegroeienals jeje dede werkelijkheidwerkelijkheid tottot leermeesterleermeester neemtdan hebheb jeje velevele leermeestersleermeesters enen velevele kansenkansen omom tete groeienals je deje de werkelijkheidde werkelijkheid totwerkelijkheid tot leermeestertot leermeester neemtdan heb jeheb je veleje vele leermeestersvele leermeesters enleermeesters en veleen vele kansenvele kansen omkansen om teom te groeienals je de werkelijkheidje de werkelijkheid totde werkelijkheid tot leermeesterwerkelijkheid tot leermeester neemtdan heb je veleheb je vele leermeestersje vele leermeesters envele leermeesters en veleleermeesters en vele kansenen vele kansen omvele kansen om tekansen om te groeienals je de werkelijkheid totje de werkelijkheid tot leermeesterde werkelijkheid tot leermeester neemtdan heb je vele leermeestersheb je vele leermeesters enje vele leermeesters en velevele leermeesters en vele kansenleermeesters en vele kansen omen vele kansen om tevele kansen om te groeien

Vele leerlingen zijn meer waard dan hun leermeestersVele dingen die vaststaan, worden weersproken; vele onwaarheden zijn in omloop zonder tegenspraakVele vrouwen trouwen om vrij te worden. Vele mannen omdat ze genoeg hebben aan vrijheidEen overdreven verontwaardiging over de ondeugd neemt bij vele puriteinen de plaats der deugd inAls het waar is, wat in vele boeken staat beschreven. Dat er ook iets is na dit aardse leven. Als al die dierbaren die zijn voorgegaan, nou echt op jou te wachten staan. Ach dan is de dood zo erg nog niet. Dan heb alleen ik die achterblijft verdrietVele landen zag Zaratrustra en vele volkeren; zo ontdekte hij veler volkeren goed en kwaad. Geen groter macht vond Zaratrustra op aarde dan goed en kwaad