Als een boek uw geest verheft en u edele en moedige gevoelens ingeeft, zoek dan geen andere maatstaf: het boek is goed en met kundige hand geschreven


als-een-boek-uw-geest-verheft-u-edele-moedige-gevoelens-ingeeft-zoek-dan-geen-andere-maatstaf-het-boek-is-goed-met-kundige-hand-geschreven
jean de la bruyèrealseenboekuwgeestverheftedelemoedigegevoelensingeeftzoekdangeenanderemaatstafhetisgoedmetkundigehandgeschrevenals eeneen boekboek uwuw geestgeest verheftverheft enu edeleedele enen moedigemoedige gevoelensgevoelens ingeeftzoek dandan geenandere maatstafhet boekboek isis goedgoed enen metmet kundigekundige handals een boekeen boek uwboek uw geestuw geest verheftgeest verheft enverheft en uen u edeleu edele enedele en moedigeen moedige gevoelensmoedige gevoelens ingeeftzoek dan geendan geen anderegeen andere maatstafhet boek isboek is goedis goed engoed en meten met kundigemet kundige handkundige hand geschrevenals een boek uween boek uw geestboek uw geest verheftuw geest verheft engeest verheft en uverheft en u edeleen u edele enu edele en moedigeedele en moedige gevoelensen moedige gevoelens ingeeftzoek dan geen anderedan geen andere maatstafhet boek is goedboek is goed enis goed en metgoed en met kundigeen met kundige handmet kundige hand geschrevenals een boek uw geesteen boek uw geest verheftboek uw geest verheft enuw geest verheft en ugeest verheft en u edeleverheft en u edele enen u edele en moedigeu edele en moedige gevoelensedele en moedige gevoelens ingeeftzoek dan geen andere maatstafhet boek is goed enboek is goed en metis goed en met kundigegoed en met kundige handen met kundige hand geschreven

Ik heb tot nog toe achttien keer een boek geschreven, maar ik heb veel vaker géén boek geschreven. Het is een rotgevoel om als je een schrijver bent, te beseffen dat je volop bezig bent geen boek te schrijvenDe ene mens is net zo goed als de andere tot hij een boek heeft geschrevenEr bestaat niet zoiets als een moreel of immoreel boek. Boeken zijn goed of slecht geschrevenHet boek der natuur ligt opengeslagen voor ons maar het is met andere letters geschreven dan ons alfabet; haar letters zijn driehoeken, vierhoeken, cirkels en bollenEen criticus kan alleen maar het boek bespreken dat hij gelezen heeft, maar dat is nooit hetzelfde boek als dat wat de schrijver geschreven heeftAls iemand een boek schrijft en niet zorgt voor het voortbestaan ??van dat boek, dan is hij een imbeciel.