Als goed inderdaad goed is en duidelijk van kwaad verschilt, hoeven we er niet over te praten. Omdat we over goed en kwaad praten, is het verschil tussen goed en kwaad niet duidelijk


als-goed-inderdaad-goed-is-duidelijk-van-kwaad-verschilt-hoeven-we-er-niet-over-te-praten-omdat-we-over-goed-kwaad-praten-is-het-verschil-tussen
tsjwang-tsealsgoedinderdaadisduidelijkvankwaadverschilthoevenweernietovertepratenomdatpratenhetverschiltussenals goedgoed inderdaadinderdaad goedgoed isis enen duidelijkduidelijk vanvan kwaadkwaad verschilthoeven wewe erer nietniet overover tete pratenomdat wewe overover goedgoed enen kwaadkwaad pratenis hethet verschilverschil tussentussen goedgoed enen kwaadkwaad nietniet duidelijkals goed inderdaadgoed inderdaad goedinderdaad goed isgoed is enis en duidelijken duidelijk vanduidelijk van kwaadvan kwaad verschilthoeven we erwe er nieter niet overniet over teover te pratenomdat we overwe over goedover goed engoed en kwaaden kwaad pratenis het verschilhet verschil tussenverschil tussen goedtussen goed engoed en kwaaden kwaad nietkwaad niet duidelijk

Het kwaad voedt zich uitsluitend met het kwaad.  Wijze mensen vergelden daarom nooit kwaad met kwaad, maar altijd met goed en daardoor schakelen zij het kwaad uitOm van goed toe kwaad te vervallen, volstaat één misstap; maar om van kwaad tot goed over te gaan, moet een gehele weg worden doorlopenVele landen zag Zaratrustra en vele volkeren; zo ontdekte hij veler volkeren goed en kwaad. Geen groter macht vond Zaratrustra op aarde dan goed en kwaadHoe groot het verschil moge schijnen tussen lotsbeschikkingen der mensen, er is niettemin een zeker compenstie van goed en kwaad die ze gelijk maaktHet ontmaskeren van het kwaad dwingt het menselijke geweten uit zijn afzijdigheid te treden en te kiezen tussen goed en kwaad. Wee de natie, wanneer zij haar geweten verblindtTussen kwaad doen en goed doen bestaat geen ander verschil dan de onrust of de vrede van het geweten; het kost evenveel moeite