Als het ongeluk dat u treft, aanhoudt, gaan buitenstaanders, en zelfs uw vrienden, weldra geloven dat het verdiend is


als-het-ongeluk-dat-u-treft-aanhoudt-gaan-buitenstaanders-zelfs-uw-vrienden-weldra-geloven-dat-het-verdiend-is
auguste-louis petietalshetongelukdattreftaanhoudtgaanbuitenstaanderszelfsuwvriendenweldragelovenverdiendisals hethet ongelukongeluk datdat uu treftgaan buitenstaandersen zelfszelfs uwuw vriendenweldra gelovengeloven datdat hethet verdiendverdiend isals het ongelukhet ongeluk datongeluk dat udat u treften zelfs uwzelfs uw vriendenweldra geloven datgeloven dat hetdat het verdiendhet verdiend isals het ongeluk dathet ongeluk dat uongeluk dat u treften zelfs uw vriendenweldra geloven dat hetgeloven dat het verdienddat het verdiend isals het ongeluk dat uhet ongeluk dat u treftweldra geloven dat het verdiendgeloven dat het verdiend is

Als het onrecht, dat u treft, aanhoudt, gaan de onverschilligen en zelfs uwe vrienden weldra geloven dat het verdiend isBeschouw het ongeluk van je vrienden als dat van jezelfEen behoedzaam man vertrouwt zijn hartsgeheimen alléén toe aan zijn vrienden. Het ongeluk echter wil, dat men in dergelijke gevallen iedere dag nieuwe vrienden ontdektTheaterdirecteurs geloven dat ze intelligent zijn als ze een succes meemaken. Wordt het een flop dan geloven ze dat het publiek idioot isVrienden, die in het ongeluk geen vrienden blijven, heten zo, maar zijn het nietMen wordt het weldra moede, niets meer te geloven