Als ik een zaak niet begrijp, is dat geen reden om te zeggen dat zij verkeerd is, het is veeleer een bewijs van mijn onwetendheid


als-ik-een-zaak-niet-begrijp-is-dat-geen-reden-om-te-zeggen-dat-zij-verkeerd-is-het-is-veeleer-een-bewijs-van-mijn-onwetendheid
marcus tullius ciceroalsikeenzaaknietbegrijpisdatgeenredenomtezeggenzijverkeerdishetveeleerbewijsvanmijnonwetendheidals ikik eeneen zaakzaak nietniet begrijpis datdat geengeen redenreden omom tete zeggenzeggen datdat zijzij verkeerdverkeerd ishet isis veeleerveeleer eeneen bewijsbewijs vanvan mijnmijn onwetendheidals ik eenik een zaakeen zaak nietzaak niet begrijpis dat geendat geen redengeen reden omreden om teom te zeggente zeggen datzeggen dat zijdat zij verkeerdzij verkeerd ishet is veeleeris veeleer eenveeleer een bewijseen bewijs vanbewijs van mijnvan mijn onwetendheidals ik een zaakik een zaak nieteen zaak niet begrijpis dat geen redendat geen reden omgeen reden om tereden om te zeggenom te zeggen datte zeggen dat zijzeggen dat zij verkeerddat zij verkeerd ishet is veeleer eenis veeleer een bewijsveeleer een bewijs vaneen bewijs van mijnbewijs van mijn onwetendheidals ik een zaak nietik een zaak niet begrijpis dat geen reden omdat geen reden om tegeen reden om te zeggenreden om te zeggen datom te zeggen dat zijte zeggen dat zij verkeerdzeggen dat zij verkeerd ishet is veeleer een bewijsis veeleer een bewijs vanveeleer een bewijs van mijneen bewijs van mijn onwetendheid

Geloof niet wat politici zeggen, maar geloof evenmin dat zij het zonder reden zeggen -Immanuel Kant
geloof-niet-wat-politici-zeggen-maar-geloof-evenmin-dat-zij-het-zonder-reden-zeggen
Het is onwenselijk een stelling te geloven als er geen enkele reden is om te veronderstellen dat zij klopt -Bertrand Russell
het-is-onwenselijk-een-stelling-te-geloven-als-er-geen-enkele-reden-is-om-te-veronderstellen-dat-zij-klopt
Als ik iets geschreven heb en dat nalees, is meestal mijn hoofdindruk: over die zaak zou veel te zeggen wezen -Multatuli
als-ik-iets-geschreven-heb-dat-nalees-is-meestal-mijn-hoofdindruk-over-die-zaak-zou-veel-te-zeggen-wezen
Ik zal niet zeggen dat ik geen belang stel in kunst, maar het is geen zaak van Regering; de Regering is geen oordelaar van wetenschap en kunst -Johan Rudolph Thorbecke
ik-zal-niet-zeggen-dat-ik-geen-belang-stel-in-kunst-maar-het-is-geen-zaak-van-regering-de-regering-is-geen-oordelaar-van-wetenschap-kunst
Jawel meneer, ik leef, en ik schaam me niet te zeggen dat ik er niks van begrijp -Gust Gils
jawel-meneer-ik-leef-ik-schaam-me-niet-te-zeggen-dat-ik-er-niks-van-begrijp