Als ik moet kiezen tussen twee kwaden, kies ik altijd wat ik nooit eerder probeerde


als-ik-moet-kiezen-tussen-twee-kwaden-kies-ik-altijd-wat-ik-nooit-eerder-probeerde
mae westalsikmoetkiezentussentweekwadenkiesaltijdwatnooiteerderprobeerdeals ikik moetmoet kiezenkiezen tussentussen tweetwee kwadenkies ikik altijdaltijd watwat ikik nooitnooit eerdereerder probeerdeals ik moetik moet kiezenmoet kiezen tussenkiezen tussen tweetussen twee kwadenkies ik altijdik altijd wataltijd wat ikwat ik nooitik nooit eerdernooit eerder probeerdeals ik moet kiezenik moet kiezen tussenmoet kiezen tussen tweekiezen tussen twee kwadenkies ik altijd watik altijd wat ikaltijd wat ik nooitwat ik nooit eerderik nooit eerder probeerdeals ik moet kiezen tussenik moet kiezen tussen tweemoet kiezen tussen twee kwadenkies ik altijd wat ikik altijd wat ik nooitaltijd wat ik nooit eerderwat ik nooit eerder probeerde

Als je moet kiezen tussen twee kwaden, kies dan niets, tussen twee goede dingen, kies dan beide -Tryon Edwards
als-moet-kiezen-tussen-twee-kwaden-kies-dan-niets-tussen-twee-goede-dingen-kies-dan-beide
Een pessimist is iemand die, als hij tussen twee kwaden moet kiezen, opteert voor allebei -Oscar Wilde
een-pessimist-is-iemand-die-als-hij-tussen-twee-kwaden-moet-kiezen-opteert-voor-allebei
Van twee kwaden moet men altijd maar de minste kiezen -Thomas a Kempis
van-twee-kwaden-moet-men-altijd-maar-de-minste-kiezen
In de politiek gaat de keuze altijd tussen twee kwaden -John Morley
in-de-politiek-gaat-de-keuze-altijd-tussen-twee-kwaden
Uit niets blijkt zozeer een degelijk oordeel, als uit het vermogen, tussen grote kwaden te kiezen -Kardinaal de Retz
uit-niets-blijkt-zozeer-een-degelijk-oordeel-als-uit-het-vermogen-tussen-grote-kwaden-te-kiezen