Als men een groot man wil imiteren moet men vooreerst het feit imiteren dat die man niemand heeft geïmiteerd


als-men-een-groot-man-wil-imiteren-moet-men-vooreerst-het-feit-imiteren-dat-die-man-niemand-heeft-geïmiteerd
harry mulischalsmeneengrootmanwilimiterenmoetvooreersthetfeitdatdieniemandheeftgeïmiteerdals menmen eeneen grootgroot manman wilwil imiterenimiteren moetmoet menmen vooreerstvooreerst hethet feitfeit imiterenimiteren datdat diedie manman niemandheeft geïmiteerdals men eenmen een grooteen groot mangroot man wilman wil imiterenwil imiteren moetimiteren moet menmoet men vooreerstmen vooreerst hetvooreerst het feithet feit imiterenfeit imiteren datimiteren dat diedat die mandie man niemandman niemand heeftniemand heeft geïmiteerdals men een grootmen een groot maneen groot man wilgroot man wil imiterenman wil imiteren moetwil imiteren moet menimiteren moet men vooreerstmoet men vooreerst hetmen vooreerst het feitvooreerst het feit imiterenhet feit imiteren datfeit imiteren dat dieimiteren dat die mandat die man niemanddie man niemand heeftman niemand heeft geïmiteerdals men een groot manmen een groot man wileen groot man wil imiterengroot man wil imiteren moetman wil imiteren moet menwil imiteren moet men vooreerstimiteren moet men vooreerst hetmoet men vooreerst het feitmen vooreerst het feit imiterenvooreerst het feit imiteren dathet feit imiteren dat diefeit imiteren dat die manimiteren dat die man niemanddat die man niemand heeftdie man niemand heeft geïmiteerd

Men kan de fouten van een groot man laken; men moet het alleen niet de man daarom doen -G. C. Lichtenberg
men-kan-de-fouten-van-een-groot-man-laken-men-moet-het-alleen-niet-de-man-daarom-doen
Indien het waar is, dat men rijk is als datgene waaraan men geen behoefte heeft, dan is een wijs man een zeer rijk man -Jean de la Bruyère
indien-het-waar-is-dat-men-rijk-is-als-datgene-waaraan-men-geen-behoefte-heeft-dan-is-een-wijs-man-een-zeer-rijk-man
Waarom imiteren hondenbezitters die lege blik van hun beesten als ze moeten stoppen voor het schijten -Toon Verhoeven
waarom-imiteren-hondenbezitters-die-lege-blik-van-hun-beesten-als-ze-moeten-stoppen-voor-het-schijten
Men is nog geen man van geest wanneer men veel ideeën heeft, evenmin als men een goed generaal is omdat men veel soldaten heeft -Nicolas Chamfort
men-is-nog-geen-man-van-geest-wanneer-men-veel-ideeën-heeft-evenmin-als-men-een-goed-generaal-is-omdat-men-veel-soldaten-heeft
Om een groot man te zijn, moet men het geluk geheel weten uit te buiten -Francois de la Rochefoucauld
om-een-groot-man-te-zijn-moet-men-het-geluk-geheel-weten-uit-te-buiten
Er is een groot verschil tussen 'ik kan dat niet doen' en 'ík wil dat niet doen' gewoonlijk moet men dit laatste verstaan als men het eerste zegt -Mencius
er-is-een-groot-verschil-tussen-'ik-kan-dat-niet-doen'-'ík-wil-dat-niet-doen'-gewoonlijk-moet-men-dit-laatste-verstaan-als-men-het-eerste-zegt