Als men iemand eens recht wil berispen, leidt men dat gewoonlijk in met lof; wil men iets op de grond smijten, dan heft men het eerst op


als-men-iemand-eens-recht-wil-berispen-leidt-men-dat-gewoonlijk-in-met-lof-wil-men-iets-op-de-grond-smijten-dan-heft-men-het-eerst-op
fliegende blätteralsmeniemandeensrechtwilberispenleidtdatgewoonlijkinmetlofietsopdegrondsmijtendanheftheteerstals menmen iemandeens rechtrecht wilwil berispenleidt menmen datdat gewoonlijkgewoonlijk inin metmet lofwil menmen ietsiets opop dede grondgrond smijtendan heftheft menmen hethet eersteerst opals men iemandmen iemand eensiemand eens rechteens recht wilrecht wil berispenleidt men datmen dat gewoonlijkdat gewoonlijk ingewoonlijk in metin met lofwil men ietsmen iets opiets op deop de grondde grond smijtendan heft menheft men hetmen het eersthet eerst opals men iemand eensmen iemand eens rechtiemand eens recht wileens recht wil berispenleidt men dat gewoonlijkmen dat gewoonlijk indat gewoonlijk in metgewoonlijk in met lofwil men iets opmen iets op deiets op de grondop de grond smijtendan heft men hetheft men het eerstmen het eerst opals men iemand eens rechtmen iemand eens recht wiliemand eens recht wil berispenleidt men dat gewoonlijk inmen dat gewoonlijk in metdat gewoonlijk in met lofwil men iets op demen iets op de grondiets op de grond smijtendan heft men het eerstheft men het eerst op

Men moet zich nooit openlijk het karakter aanmatigen, waarvan men de schijn wil hebben. Bescheidenheid is het enige zekere lokaas als men naar lof vist -Lord Chesterfield
men-moet-zich-nooit-openlijk-het-karakter-aanmatigen-waarvan-men-de-schijn-wil-hebben-bescheidenheid-is-het-enige-zekere-lokaas-als-men-naar-lof-vist
Men zegt gewoonlijk eerst dan dat
men-zegt-gewoonlijk-eerst-dan-dat-men-de-mensen-heeft-leren-kennen-als-men-ze-van-de-slechtste-kant-heeft-leren-kennnen
Men kan zo dom zijn als men wil, als men de meerderheid meekrijgt, heeft men altijd gelijk -Antoon Vloemans
men-kan-zo-dom-zijn-als-men-wil-als-men-de-meerderheid-meekrijgt-heeft-men-altijd-gelijk
Er is een groot verschil tussen 'ik kan dat niet doen' en 'ík wil dat niet doen' gewoonlijk moet men dit laatste verstaan als men het eerste zegt -Mencius
er-is-een-groot-verschil-tussen-'ik-kan-dat-niet-doen'-'ík-wil-dat-niet-doen'-gewoonlijk-moet-men-dit-laatste-verstaan-als-men-het-eerste-zegt
Wil men de zeden en gewoonten veranderen, dan moet men dat niet met wetten trachten te bereiken -Montesquieu
wil-men-de-zeden-gewoonten-veranderen-dan-moet-men-dat-niet-met-wetten-trachten-te-bereiken
Bij verstandige mensen het geloof te wekken dat men is wat men niet is, is meestal moeilijker dan werkelijk te worden, wat men wil schijnen -G. C. Lichtenberg
bij-verstandige-mensen-het-geloof-te-wekken-dat-men-is-wat-men-niet-is-is-meestal-moeilijker-dan-werkelijk-te-worden-wat-men-wil-schijnen