Als men niet tijdig weet te remmen, denkt men langer na dan het resultaat waard is


als-men-niet-tijdig-weet-te-remmen-denkt-men-langer-na-dan-het-resultaat-waard-is
piet sterckxalsmenniettijdigweetteremmendenktlangernadanhetresultaatwaardisals menmen nietniet tijdigtijdig weetweet tete remmendenkt menmen langerlanger nana dandan hethet resultaatresultaat waardwaard isals men nietmen niet tijdigniet tijdig weettijdig weet teweet te remmendenkt men langermen langer nalanger na danna dan hetdan het resultaathet resultaat waardresultaat waard isals men niet tijdigmen niet tijdig weetniet tijdig weet tetijdig weet te remmendenkt men langer namen langer na danlanger na dan hetna dan het resultaatdan het resultaat waardhet resultaat waard isals men niet tijdig weetmen niet tijdig weet teniet tijdig weet te remmendenkt men langer na danmen langer na dan hetlanger na dan het resultaatna dan het resultaat waarddan het resultaat waard is

Als men het niet tijdig weet te remmen, denkt men langer na dan het resultaat waard isAls men de kunst van lediggaan niet goed verstaat, is het moeilijker dan men denktDe onwetendheid heeft nooit kwaad gedaan; de dwaling alleen is noodlottig; men verdwaalt niet omdat men niet weet, maar omdat men denkt te wetenMen vindt zich geestiger als men denkt aan wat men had kunnen zeggen, dan wanneer men terugdenkt aan wat men gezegd heeftWat men weet heeft dubbele waarde, als men tevens erkent niet te weten, wat men niet weetMen maakt geen vijanden door wát men denkt, doch doordát men denkt