Als men romans of toneelstukken schrijft, is de essentiële regel zijn personen te behandelen alsof het schaakstukken zijn, en niet te trachten de partij te winnen door de regels te veranderen - bijvoorbeeld door het paard te verzetten alsof het een pion was


als-men-romans-of-toneelstukken-schrijft-is-de-essentië-regel-zijn-personen-te-behandelen-alsof-het-schaakstukken-zijn-niet-te-trachten-de-partij-te
g. c. lichtenbergalsmenromansoftoneelstukkenschrijftisdeessentileregelzijnpersonentebehandelenalsofhetschaakstukkenzijnniettrachtenpartijwinnendoorregelsveranderenbijvoorbeeldpaardverzetteneenpionwasals menmen romanstoneelstukken schrijftis dede essentiëleessentiële regelregel zijnzijn personenpersonen tete behandelenbehandelen alsofalsof hethet schaakstukkenschaakstukken zijnen nietniet tete trachtentrachten dede partijpartij tete winnenwinnen doorde regelsregels tete veranderenveranderenbijvoorbeeldbijvoorbeeld doorhet paardpaard tete verzettenverzetten alsofalsof hethet eeneen pionpion wasals men romansromans of toneelstukkenis de essentiëlede essentiële regelessentiële regel zijnregel zijn personenzijn personen tepersonen te behandelente behandelen alsofbehandelen alsof hetalsof het schaakstukkenhet schaakstukken zijnen niet teniet te trachtente trachten detrachten de partijde partij tepartij te winnente winnen doorwinnen door dedoor de regelsde regels teregels te veranderente veranderenbijvoorbeeld doorbijvoorbeeld door hetdoor het paardhet paard tepaard te verzettente verzetten alsofverzetten alsof hetalsof het eenhet een pioneen pion was

Hoe kan het van een vrouw verwacht worden blij te zijn met een man die er op staat haar te behandelen alsof ze een volkomen normaal mens isLaten we onze medemensen goed behandelen; laten we ze behandelen alsof ze werkelijk bestaan; misschien doen ze dat ook welEr zijn veel dwazen die doen alsof ze wijs zijn. Waarom zou een wijs mens niet doen alsof hij dwaas is?Doe alsof het bestaan van uw tegenstanders u onbekend was. Vermijd de vulgariteit door u niet te verdedigenAls je weet dat je dood gaat kun je twee fouten maken; doen alsof er niets aan de hand is of doen alsof het leven al voorbij isWe winnen rechtvaardigheid het snelst door het geven van rechtvaardigheid aan de andere partij