Als je met je bewustzijn begrippen schept, stap je buiten het wezenlijke en hecht je aan vormen. De Eeuwige Levende Boeddha is geen Boeddha van vorm of gebondenheid


als-met-bewustzijn-begrippen-schept-stap-buiten-het-wezenlijke-hecht-aan-vormen-de-eeuwige-levende-boeddha-is-geen-boeddha-van-vorm-of
huang poalsmetbewustzijnbegrippenscheptstapbuitenhetwezenlijkehechtaanvormendeeeuwigelevendeboeddhaisgeenvanvormofgebondenheidals jeje metmet jeje bewustzijnbewustzijn begrippenbegrippen scheptstap jeje buitenbuiten hethet wezenlijkewezenlijke enen hechthecht jeje aanaan vormende eeuwigeeeuwige levendelevende boeddhaboeddha isis geengeen boeddhaboeddha vanvan vormals je metje met jemet je bewustzijnje bewustzijn begrippenbewustzijn begrippen scheptstap je buitenje buiten hetbuiten het wezenlijkehet wezenlijke enwezenlijke en hechten hecht jehecht je aanje aan vormende eeuwige levendeeeuwige levende boeddhalevende boeddha isboeddha is geenis geen boeddhageen boeddha vanboeddha van vormvorm of gebondenheid

Zoek je niets, dan ontstaat er geen bewustzijn. Als er geen gehechtheid is, vergaat bewustzijn niet. Wat niet ontstaat of vergaat is BoeddhaGebondenheid aan ongebondenheid is de ergste vorm van gebondenheidStreef er vooral niet naar ooit een Boeddha te worden. Let er alleen op dat je door geen enkele gedachte geboeid wordtHet doet er niet zoveel toe of je in God gelooft of niet, of je in Boeddha gelooft of niet, of je in reïncarnatie gelooft of niet. Je dient een goed leven te leidenHet bewustzijn van onwetendheid is een grote stap tot kennisAls je geen aandacht schenkt aan het bestaan en niet hecht aan het niet-bestaan, ben je geen heilige of wijze, maar gewoon iemand die zijn zaken op orde heeft