Als je met je bewustzijn begrippen schept, stap je buiten het wezenlijke en hecht je aan vormen. De Eeuwige Levende Boeddha is geen Boeddha van vorm of gebondenheid


als-met-bewustzijn-begrippen-schept-stap-buiten-het-wezenlijke-hecht-aan-vormen-de-eeuwige-levende-boeddha-is-geen-boeddha-van-vorm-of
huang poalsmetbewustzijnbegrippenscheptstapbuitenhetwezenlijkehechtaanvormendeeeuwigelevendeboeddhaisgeenvanvormofgebondenheidals jeje metmet jeje bewustzijnbewustzijn begrippenbegrippen scheptstap jeje buitenbuiten hethet wezenlijkewezenlijke enen hechthecht jeje aanaan vormende eeuwigeeeuwige levendelevende boeddhaboeddha isis geengeen boeddhaboeddha vanvan vormals je metje met jemet je bewustzijnje bewustzijn begrippenbewustzijn begrippen scheptstap je buitenje buiten hetbuiten het wezenlijkehet wezenlijke enwezenlijke en hechten hecht jehecht je aanje aan vormende eeuwige levendeeeuwige levende boeddhalevende boeddha isboeddha is geenis geen boeddhageen boeddha vanboeddha van vormvorm of gebondenheid

Zoek je niets, dan ontstaat er geen bewustzijn. Als er geen gehechtheid is, vergaat bewustzijn niet. Wat niet ontstaat of vergaat is Boeddha -Huang Po
zoek-niets-dan-ontstaat-er-geen-bewustzijn-als-er-geen-gehechtheid-is-vergaat-bewustzijn-niet-wat-niet-ontstaat-of-vergaat-is-boeddha
Gebondenheid aan ongebondenheid is de ergste vorm van gebondenheid -Bertus Aafjes
gebondenheid-aan-ongebondenheid-is-de-ergste-vorm-van-gebondenheid
Streef er vooral niet naar ooit een Boeddha te worden. Let er alleen op dat je door geen enkele gedachte geboeid wordt -Huang Po
streef-er-vooral-niet-naar-ooit-een-boeddha-te-worden-let-er-alleen-op-dat-door-geen-enkele-gedachte-geboeid-wordt
Het doet er niet zoveel toe of je in God gelooft of niet, of je in Boeddha gelooft of niet, of je in reïncarnatie gelooft of niet. Je dient een goed leven te leiden -Dalai Lama (14e)
het-doet-er-niet-zoveel-toe-of-in-god-gelooft-of-niet-of-in-boeddha-gelooft-of-niet-of-in-reïncarnatie-gelooft-of-niet-je-dient-een-goed-leven-te
Het bewustzijn van onwetendheid is een grote stap tot kennis -Benjamin Disraeli
het-bewustzijn-van-onwetendheid-is-een-grote-stap-tot-kennis
Als je geen aandacht schenkt aan het bestaan en niet hecht aan het niet-bestaan, ben je geen heilige of wijze, maar gewoon iemand die zijn zaken op orde heeft -Layman P'ang
als-geen-aandacht-schenkt-aan-het-bestaan-niet-hecht-aan-het-niet-bestaan-ben-geen-heilige-of-wijze-maar-gewoon-iemand-die-zijn-zaken-op-orde-heeft