Als je niet elke dag met een stok in je ziel roert, vriest hij dicht


als-niet-elke-dag-met-een-stok-in-ziel-roert-vriest-hij-dicht
rutger koplandalsnietelkedagmeteenstokinzielroertvriesthijdichtals jeje nietniet elkeelke dagdag metmet eeneen stokstok inin jeje zielziel roertvriest hijhij dichtals je nietje niet elkeniet elke dagelke dag metdag met eenmet een stokeen stok instok in jein je zielje ziel roertvriest hij dichtals je niet elkeje niet elke dagniet elke dag metelke dag met eendag met een stokmet een stok ineen stok in jestok in je zielin je ziel roertals je niet elke dagje niet elke dag metniet elke dag met eenelke dag met een stokdag met een stok inmet een stok in jeeen stok in je zielstok in je ziel roert

Niet elke grote ziel is rein, doch elke reine ziel is grootElke dag wordt je leven een dag korter. Zorg dat elke beweging van belang isDe blinde hoort de stok op de trom. De dove ziet de stok op de trom. Toch is er maar één stok en één tromVerder van de wereld weg, elke dag een beetje. Dichter naar de hemel toe, elke dag een treetjeU moet niet proberen een deel te genezen zonder het geheel te behandelen. U moet niet proberen het lichaam te genezen zonder de ziel erbij te betrekken; als u het hoofd en het lichaam gezond wilt maken, moet u beginnen met het genezen van de ziel. Dit laatste is het belangrijkste. Laat niemand u overhalen zijn lichaam te genezen, als hij u niet eerst gevraagd heeft zijn ziel te genezen. De grootste fout die dokters in onze tijd bij de behandeling van het lichaam maken is, dat ze beginnen met de ziel van het lichaam te scheidenHet is met je ziel als met je huid, hij wordt er van alle littekens niet mooier op, alleen dikker