Als speler hoefden ze me na een doelpunt nooit achterna te rennen. Daar had ik de snelheid niet voor


als-speler-hoefden-ze-me-na-een-doelpunt-nooit-achterna-te-rennen-daar-had-ik-de-snelheid-niet-voor
willem van hanegemalsspelerhoefdenzemenaeendoelpuntnooitachternaterennendaarhadikdesnelheidnietvoorals spelerspeler hoefdenhoefden zeze meme nana eeneen doelpuntdoelpunt nooitnooit achternaachterna tete rennendaar hadhad ikik dede snelheidsnelheid nietniet voorals speler hoefdenspeler hoefden zehoefden ze meze me name na eenna een doelpunteen doelpunt nooitdoelpunt nooit achternanooit achterna teachterna te rennendaar had ikhad ik deik de snelheidde snelheid nietsnelheid niet voorals speler hoefden zespeler hoefden ze mehoefden ze me naze me na eenme na een doelpuntna een doelpunt nooiteen doelpunt nooit achternadoelpunt nooit achterna tenooit achterna te rennendaar had ik dehad ik de snelheidik de snelheid nietde snelheid niet voorals speler hoefden ze mespeler hoefden ze me nahoefden ze me na eenze me na een doelpuntme na een doelpunt nooitna een doelpunt nooit achternaeen doelpunt nooit achterna tedoelpunt nooit achterna te rennendaar had ik de snelheidhad ik de snelheid nietik de snelheid niet voor

Veel mensen rennen het geluk achterna als een verstrooid man die zenuwachtig zijn hoed zoekt, terwijl hij hem al die tijd op zijn hoofd of in zijn hand heeftAls je de tijd na de donder vermenigvuldigt met de snelheid heb je de afstand. Dus als je de afstand deelt door de snelheid weet je precies hoe snel je geteld hebtWat is snelheid? Vaak verwisselt de sportpers snelheid met inzicht. Kijk, als ik iets eerder begin te lopen dan een ander, dan lijk ik snellerEen heleboel mensen zouden een boel slaap te kort komen als ze overdag niet naar kantoor hoefdenAls je voor elke positie de beste speler kiest, heb je nog geen sterk elftal maar een team dat als los zand uiteen valtLoop nooit je eigen hoed achterna - anderen zullen het dolgraag voor je doen; waarom hun plezier dus bederven