Als je tegen een belg zegt dat hij nog maar twee maanden te leven heeft, kiest hij voor juli en augustus


als-tegen-een-belg-zegt-dat-hij-nog-maar-twee-maanden-te-leven-heeft-kiest-hij-voor-juli-augustus
myriam thijsalstegeneenbelgzegtdathijnogmaartweemaandentelevenheeftkiestvoorjuliaugustusals jeje tegentegen eeneen belgbelg zegtzegt datdat hijhij nognog maarmaar tweetwee maandenmaanden tete levenleven heeftkiest hijhij voorjuli enen augustusals je tegenje tegen eentegen een belgeen belg zegtbelg zegt datzegt dat hijdat hij noghij nog maarnog maar tweemaar twee maandentwee maanden temaanden te levente leven heeftkiest hij voorhij voor julivoor juli enjuli en augustusals je tegen eenje tegen een belgtegen een belg zegteen belg zegt datbelg zegt dat hijzegt dat hij nogdat hij nog maarhij nog maar tweenog maar twee maandenmaar twee maanden tetwee maanden te levenmaanden te leven heeftkiest hij voor julihij voor juli envoor juli en augustusals je tegen een belgje tegen een belg zegttegen een belg zegt dateen belg zegt dat hijbelg zegt dat hij nogzegt dat hij nog maardat hij nog maar tweehij nog maar twee maandennog maar twee maanden temaar twee maanden te leventwee maanden te leven heeftkiest hij voor juli enhij voor juli en augustus

Het toppunt van optimisme: als je tegen een Belg zegt dat hij nog maar twee maanden te leven heeft, dan kiest hij voor de maanden juli en augustusOktober: Dit is een van de bijzonder gevaarlijke maanden om te beleggen in aandelen. Andere gevaarlijke maanden zijn juli, januari, september, april, november, mei, maart, juni, december, augustus en februariDe mens is zó gemaakt, dat als men hem maar dikwijls zegt dat hij een dwaas is, hij het ook gaat geloven; en door het dikwijls tegen zichzelf te zeggen, gelooft hij zichzelfGeven is een woord, waarvoor hij zulk een afkeer heeft, dat hij nooit zegt; ik geef u mijn beste wensen voor vandaag, maar ik leen ze uBinnen korte tijd Komt Hein hier Als koetsier Met een zweep en hoge hoed En zegt tegen de meid Die open doet Het is voor de oude man Voor Jan Hij weet ervan Bagage en kleren overbodig Hij heeft geen tandenborstel Zelfs meer nodig  Daar gaan we danIemand die zegt dat hij ook betrouwbare Chinezen kent en dat er in sommige negers heus wel iets aardigs steekt, maakt zich aan rassendiscriminatie schuldig, net als iemand die royaal beweert dat er ook goede joden zijn als een antisemiet door de mand valt. Hij velt een vonnis, niet door wat hij zegt maar door wat hij verzwijgt. Hij meldt de uitzondering en suggereert de regel