Als u het op school ook zo stomvervelend vond is er alle kans dat u hoogbegaafd was


als-u-het-op-school-ook-zo-stomvervelend-vond-is-er-alle-kans-dat-u-hoogbegaafd-was
fons jansenalshetopschoolookzostomvervelendvondiserallekansdathoogbegaafdwasals uu hethet opop schoolschool ookook zozo stomvervelendstomvervelend vondvond isis erer allealle kanskans datdat uu hoogbegaafdhoogbegaafd wasals u hetu het ophet op schoolop school ookschool ook zoook zo stomvervelendzo stomvervelend vondstomvervelend vond isvond is eris er alleer alle kansalle kans datkans dat udat u hoogbegaafdu hoogbegaafd wasals u het opu het op schoolhet op school ookop school ook zoschool ook zo stomvervelendook zo stomvervelend vondzo stomvervelend vond isstomvervelend vond is ervond is er alleis er alle kanser alle kans datalle kans dat ukans dat u hoogbegaafddat u hoogbegaafd wasals u het op schoolu het op school ookhet op school ook zoop school ook zo stomvervelendschool ook zo stomvervelend vondook zo stomvervelend vond iszo stomvervelend vond is erstomvervelend vond is er allevond is er alle kansis er alle kans dater alle kans dat ualle kans dat u hoogbegaafdkans dat u hoogbegaafd was

Je hoeft niet alle fouten zelf te maken. Gun de anderen ook een kansOp school zeiden ze, dat geld niet alles is, maar dat het om geluk gaat. Maar zodra mijn moeder dat hoorde, stuurde ze me naar een andere schoolWie kinderen heeft, bezit een kans dat hij zichzelf niet beschouwt als doel en uitkomst van alle levenWaar ik levends vond, vond ik wil tot macht; en zelfs in de wil des dienenden vond ik de wil Geen kans krijgen om alles te missen beschouw je ook als een verliesToen ik mij vrijmaakte van alle schepselen, vond ik God