Als je weet dat je dood gaat kun je twee fouten maken; doen alsof er niets aan de hand is of doen alsof het leven al voorbij is


als-weet-dat-dood-gaat-kun-twee-fouten-maken-doen-alsof-er-niets-aan-de-hand-is-of-doen-alsof-het-leven-al-voorbij-is
rené gudealsweetdatdoodgaatkuntweefoutenmakendoenalsofernietsaandehandisofhetlevenalvoorbijals jeje weetweet datdat jeje dooddood gaatgaat kunkun jeje tweetwee foutenfouten makendoen alsofalsof erer nietsniets aanaan dede handdoen alsofalsof hethet levenleven alal voorbijvoorbij isals je weetje weet datweet dat jedat je doodje dood gaatdood gaat kungaat kun jekun je tweeje twee foutentwee fouten makendoen alsof eralsof er nietser niets aanniets aan deaan de handde hand isis of doendoen alsof hetalsof het levenhet leven alleven al voorbijal voorbij isals je weet datje weet dat jeweet dat je dooddat je dood gaatje dood gaat kundood gaat kun jegaat kun je tweekun je twee foutenje twee fouten makendoen alsof er nietsalsof er niets aaner niets aan deniets aan de handaan de hand ishand is of doenis of doen alsofdoen alsof het levenalsof het leven alhet leven al voorbijleven al voorbij isals je weet dat jeje weet dat je doodweet dat je dood gaatdat je dood gaat kunje dood gaat kun jedood gaat kun je tweegaat kun je twee foutenkun je twee fouten makendoen alsof er niets aanalsof er niets aan deer niets aan de handniets aan de hand isde hand is of doenhand is of doen alsofis of doen alsof hetdoen alsof het leven alalsof het leven al voorbijhet leven al voorbij is

Er zijn slechts twee manieren om je leven te leven: doen alsof niets een wonder is, en doen alsof alles een wonder isTrouwen is springen uit het raam, niets aan te doen, maar je gaat tenminste hand in handEr zijn veel dwazen die doen alsof ze wijs zijn. Waarom zou een wijs mens niet doen alsof hij dwaas is?Je kunt doen alsof je ernstig bent, je kunt niet doen alsof je geestig bentAls je weet wat goed is, kun je bijna niets anders doenAls je niets kunt doen, wat kun je dan doen?