Als wij de hand vol brieven nemen uit vroeger jaren, dan is het als hadden wij de verwelkte jaren zelve in de hand


als-wij-de-hand-vol-brieven-nemen-uit-vroeger-jaren-dan-is-het-als-hadden-wij-de-verwelkte-jaren-zelve-in-de-hand
jean paulalswijdehandvolbrievennemenuitvroegerjarendanishetalshaddenverwelktejarenzelveinals wijwij dede handvol brievenbrieven nemennemen uituit vroegervroeger jarendan isis hethet alsals haddenhadden wijwij dede verwelkteverwelkte jarenjaren zelvezelve inin dede handals wij dewij de handde hand volhand vol brievenvol brieven nemenbrieven nemen uitnemen uit vroegeruit vroeger jarendan is hetis het alshet als haddenals hadden wijhadden wij dewij de verwelktede verwelkte jarenverwelkte jaren zelvejaren zelve inzelve in dein de handals wij de handwij de hand volde hand vol brievenhand vol brieven nemenvol brieven nemen uitbrieven nemen uit vroegernemen uit vroeger jarendan is het alsis het als haddenhet als hadden wijals hadden wij dehadden wij de verwelktewij de verwelkte jarende verwelkte jaren zelveverwelkte jaren zelve injaren zelve in dezelve in de handals wij de hand volwij de hand vol brievende hand vol brieven nemenhand vol brieven nemen uitvol brieven nemen uit vroegerbrieven nemen uit vroeger jarendan is het als haddenis het als hadden wijhet als hadden wij deals hadden wij de verwelktehadden wij de verwelkte jarenwij de verwelkte jaren zelvede verwelkte jaren zelve inverwelkte jaren zelve in dejaren zelve in de hand

Hand in hand zijn wij gegaan, tot aan de drempel. Moegestreden, door onze liefde omringd, ben je van ons heengegaan -Onbekend
hand-in-hand-zijn-wij-gegaan-tot-aan-de-drempel-moegestreden-door-onze-liefde-omringd-ben-van-ons-heengegaan
Als middenstanders hand in hand marcheren, is dat om te beletten dat de ene vlugger gaat dan de andere -Pierre van Rompaey
als-middenstanders-hand-in-hand-marcheren-is-dat-om-te-beletten-dat-de-ene-vlugger-gaat-dan-de-andere
Trouwen is springen uit het raam, niets aan te doen, maar je gaat tenminste hand in hand -Dimitri Frenkel Frank
trouwen-is-springen-uit-het-raam-niets-aan-te-doen-maar-gaat-tenminste-hand-in-hand
Wij beminnen hen die onze vijanden haten; als wij geen vijanden hadden, zouden er slechts weinig mensen zijn van wie wij hielden -Bertrand Russell
wij-beminnen-hen-die-onze-vijanden-haten-als-wij-geen-vijanden-hadden-zouden-er-slechts-weinig-mensen-zijn-van-wie-wij-hielden
Als ik mijn hand vol waarheden had, zou ik haar niet voor het volk openen -Fontenelle
als-ik-mijn-hand-vol-waarheden-had-zou-ik-haar-niet-voor-het-volk-openen