Als ze de treinen op de spitsuren nu eens afschaffen. Dan worden de mensen wel verplicht minder drukke treinen te nemen


als-ze-de-treinen-op-de-spitsuren-nu-eens-afschaffen-dan-worden-de-mensen-wel-verplicht-minder-drukke-treinen-te-nemen
herman brusselmansalszedetreinenopspitsurennueensafschaffendanwordenmensenwelverplichtminderdrukketenemenals zeze dede treinentreinen opop dede spitsurenspitsuren nunu eenseens afschaffendan wordenworden dede mensenmensen welwel verplichtverplicht minderminder drukkedrukke treinentreinen tete nemenals ze deze de treinende treinen optreinen op deop de spitsurende spitsuren nuspitsuren nu eensnu eens afschaffendan worden deworden de mensende mensen welmensen wel verplichtwel verplicht minderverplicht minder drukkeminder drukke treinendrukke treinen tetreinen te nemenals ze de treinenze de treinen opde treinen op detreinen op de spitsurenop de spitsuren nude spitsuren nu eensspitsuren nu eens afschaffendan worden de mensenworden de mensen welde mensen wel verplichtmensen wel verplicht minderwel verplicht minder drukkeverplicht minder drukke treinenminder drukke treinen tedrukke treinen te nemenals ze de treinen opze de treinen op dede treinen op de spitsurentreinen op de spitsuren nuop de spitsuren nu eensde spitsuren nu eens afschaffendan worden de mensen welworden de mensen wel verplichtde mensen wel verplicht mindermensen wel verplicht minder drukkewel verplicht minder drukke treinenverplicht minder drukke treinen teminder drukke treinen te nemen

Zonder dwarsliggers kunnen er geen treinen rijdenDenkend aan Nederland zie ik gele treinen onbeweeglijk in eindeloos laagland staanHet is de meeste mensen minder te doen om de waarheid, dan wel om versterkt te worden in hunne opvattingenDe verwondering, die wij vaak uitspreken, over het vervelende van ons gezelschap, zou minder worden als wij bedachten, dat de meeste mensen gezelschap zoeken, minder om toegesproken te worden, dan om toe te sprekenAls er onder de sterfelijke mensen iets bestaat dat uitgeroeid moet worden en dat ieder verplicht is met alle wettige middelen tegen te gaan en te helpen voorkomen, dan is het zonder twijfel de oorlogGeen wonder dat de dieren minder domheden begaan dan de mensen, zij hebben immers minder verstand dan mensen.