Alsof het bombardement nooit heeft plaatsgehad. Corinth kneep zijn gesloten ogen stijver dicht en dacht na. Hij dacht, het hééft ook niet plaatsgehad. Verdomd. Het is nooit gebeurd, want het had ook niét gebeurd kunnen zijn: het maakte geen deel uit van een strategie, van de tweede wereldoorlog, zoals de massacres van de andere steden


alsof-het-bombardement-nooit-heeft-plaatsgehad-corinth-kneep-zijn-gesloten-ogen-stijver-dicht-dacht-na-hij-dacht-het-hééft-ook-niet-plaatsgehad
harry mulischalsofhetbombardementnooitheeftplaatsgehadcorinthkneepzijngeslotenogenstijverdichtdachtnahijdachthééftooknietverdomdhetisgebeurdwanthadniétgebeurdkunnenzijnmaaktegeendeeluitvaneenstrategiedetweedewereldoorlogzoalsmassacresanderestedenalsof hethet bombardementbombardement nooitnooit heeftheeft plaatsgehadcorinth kneepkneep zijnzijn geslotengesloten ogenogen stijverstijver dichtdicht enen dachtdacht nahij dachthet hééfthééft ookook nietniet plaatsgehadhet isis nooitnooit gebeurdwant hethet hadhad ookook niétniét gebeurdgebeurd kunnenkunnen zijnhet maaktemaakte geengeen deeldeel uituit vanvan eeneen strategievan dede tweedetweede wereldoorlogzoals dede massacresmassacres vanvan deandere stedenalsof het bombardementhet bombardement nooitbombardement nooit heeftnooit heeft plaatsgehadcorinth kneep zijnkneep zijn geslotenzijn gesloten ogengesloten ogen stijverogen stijver dichtstijver dicht endicht en dachten dacht nahet hééft ookhééft ook nietook niet plaatsgehadhet is nooitis nooit gebeurdwant het hadhet had ookhad ook niétook niét gebeurdniét gebeurd kunnengebeurd kunnen zijnhet maakte geenmaakte geen deelgeen deel uitdeel uit vanuit van eenvan een strategievan de tweedede tweede wereldoorlogzoals de massacresde massacres vanmassacres van devan de anderede andere steden

Die spreker heeft mij nooit bekoord; ik dacht steeds als ik hem hoorde; hij vindt zichzelf een man van het woord, maar hij is een man van woorden -Mr. Constantinus Bake
die-spreker-heeft-mij-nooit-bekoord-ik-dacht-steeds-als-ik-hem-hoorde-hij-vindt-zichzelf-een-man-van-het-woord-maar-hij-is-een-man-van-woorden
De tragiek van de zelfmoordenaar is dat hij zich, zodra hij uit het raam is gesprongen, tussen de zevende en zesde verdieping bedenkt: 'O, kon ik nog maar terug!'. Niks daarvan. Nooit gebeurd. Splash -Umberto Eco
de-tragiek-van-de-zelfmoordenaar-is-dat-hij-zich-zodra-hij-uit-het-raam-is-gesprongen-tussen-de-zevende-zesde-verdieping-bedenkt-'o-kon-ik-nog-maar