Altijd maar door te kwebbelen is een kenmerk van geestelijke botheid. Het is een gevolg van niet te beseffen wat er in een ander omgaat


altijd-maar-door-te-kwebbelen-is-een-kenmerk-van-geestelijke-botheid-het-is-een-gevolg-van-niet-te-beseffen-wat-er-in-een-ander-omgaat
walter bagehotaltijdmaardoortekwebbeleniseenkenmerkvangeestelijkebotheidhetgevolgnietbeseffenwaterinanderomgaataltijd maarmaar doorte kwebbelenkwebbelen isis eeneen kenmerkkenmerk vanvan geestelijkegeestelijke botheidhet isis eeneen gevolggevolg vanvan nietniet tete beseffenbeseffen watwat erer inin eenander omgaataltijd maar doormaar door tedoor te kwebbelente kwebbelen iskwebbelen is eenis een kenmerkeen kenmerk vankenmerk van geestelijkevan geestelijke botheidhet is eenis een gevolgeen gevolg vangevolg van nietvan niet teniet te beseffente beseffen watbeseffen wat erwat er iner in eenin een andereen ander omgaataltijd maar door temaar door te kwebbelendoor te kwebbelen iste kwebbelen is eenkwebbelen is een kenmerkis een kenmerk vaneen kenmerk van geestelijkekenmerk van geestelijke botheidhet is een gevolgis een gevolg vaneen gevolg van nietgevolg van niet tevan niet te beseffenniet te beseffen watte beseffen wat erbeseffen wat er inwat er in eener in een anderin een ander omgaataltijd maar door te kwebbelenmaar door te kwebbelen isdoor te kwebbelen is eente kwebbelen is een kenmerkkwebbelen is een kenmerk vanis een kenmerk van geestelijkeeen kenmerk van geestelijke botheidhet is een gevolg vanis een gevolg van nieteen gevolg van niet tegevolg van niet te beseffenvan niet te beseffen watniet te beseffen wat erte beseffen wat er inbeseffen wat er in eenwat er in een anderer in een ander omgaat

De gewoonte van oppervlakkige en continue spraak is een symptoom van geestelijke deficiëntie. Het komt voort uit niet weten wat er in andere mensen omgaat -Walter Bagehot
de-gewoonte-van-oppervlakkige-continue-spraak-is-een-symptoom-van-geestelijke-deficiëntie-het-komt-voort-uit-niet-weten-wat-er-in-andere-mensen
Genot komt niet door het rechtstreeks en voortdurend te zoeken; het is het gevolg, het natuurlijke gevolg, van een goed ingericht, werkzaam leven -Ralph Waldo Trine
genot-komt-niet-door-het-rechtstreeks-voortdurend-te-zoeken-het-is-het-gevolg-het-natuurlijke-gevolg-van-een-goed-ingericht-werkzaam-leven
Ik weet niet, wat het geweten van misdadigers is; maar ik heb soms gezien wat er in dat van fatsoenlijke mensen omgaat: het is om van te huiveren -Joseph de Maistre
ik-weet-niet-wat-het-geweten-van-misdadigers-is-maar-ik-heb-soms-gezien-wat-er-in-dat-van-fatsoenlijke-mensen-omgaat-het-is-om-van-te-huiveren
Goed het innerlijk van een ander te kunnen ontdekken en het zijne te kunnen verbergen is een groot kenmerk van een hoogstaande geest -Marquise de Sablé
goed-het-innerlijk-van-een-ander-te-kunnen-ontdekken-het-zijne-te-kunnen-verbergen-is-een-groot-kenmerk-van-een-hoogstaande-geest
Groei is het enige kenmerk van het ware geestelijke leven -Johann Kaspar Lavater
groei-is-het-enige-kenmerk-van-het-ware-geestelijke-leven
Laat zien wat er in jouw hart omgaat en verberg het niet opdat ik kan laten zien wat er in mijn hart omgaat en waartoe het ik in staat ben -Jalal al-Din Rumi
laat-zien-wat-er-in-jouw-hart-omgaat-verberg-het-niet-opdat-ik-kan-laten-zien-wat-er-in-mijn-hart-omgaat-waartoe-het-ik-in-staat-ben