Ambtelijke waardigheid heeft de neiging omgekeerd evenredig toe te nemen met de belangrijkheid van het land waarin het ambt wordt vervuld


ambtelijke-waardigheid-heeft-de-neiging-omgekeerd-evenredig-toe-te-nemen-met-de-belangrijkheid-van-het-land-waarin-het-ambt-wordt-vervuld
aldous huxleyambtelijkewaardigheidheeftdeneigingomgekeerdevenredigtoetenemenmetbelangrijkheidvanhetlandwaarinambtwordtvervuldambtelijke waardigheidwaardigheid heeftheeft dede neigingneiging omgekeerdomgekeerd evenredigevenredig toetoe tete nemennemen metmet dede belangrijkheidbelangrijkheid vanvan hethet landwaarin hethet ambtambt wordtwordt vervuldambtelijke waardigheid heeftwaardigheid heeft deheeft de neigingde neiging omgekeerdneiging omgekeerd evenredigomgekeerd evenredig toeevenredig toe tetoe te nemente nemen metnemen met demet de belangrijkheidde belangrijkheid vanbelangrijkheid van hetvan het landhet land waarinland waarin hetwaarin het ambthet ambt wordtambt wordt vervuldambtelijke waardigheid heeft dewaardigheid heeft de neigingheeft de neiging omgekeerdde neiging omgekeerd evenredigneiging omgekeerd evenredig toeomgekeerd evenredig toe teevenredig toe te nementoe te nemen mette nemen met denemen met de belangrijkheidmet de belangrijkheid vande belangrijkheid van hetbelangrijkheid van het landvan het land waarinhet land waarin hetland waarin het ambtwaarin het ambt wordthet ambt wordt vervuldambtelijke waardigheid heeft de neigingwaardigheid heeft de neiging omgekeerdheeft de neiging omgekeerd evenredigde neiging omgekeerd evenredig toeneiging omgekeerd evenredig toe teomgekeerd evenredig toe te nemenevenredig toe te nemen mettoe te nemen met dete nemen met de belangrijkheidnemen met de belangrijkheid vanmet de belangrijkheid van hetde belangrijkheid van het landbelangrijkheid van het land waarinvan het land waarin hethet land waarin het ambtland waarin het ambt wordtwaarin het ambt wordt vervuld

De kracht van een refrein is meestal omgekeerd evenredig met de intelligentie ervan -Robert Long
de-kracht-van-een-refrein-is-meestal-omgekeerd-evenredig-met-de-intelligentie-ervan
Bij de kleine dictatortjes, de dictatoriale frikken, zijn de talenten omgekeerd evenredig met hun machtswellust -Jan Albertus Rispens
bij-de-kleine-dictatortjes-de-dictatoriale-frikken-zijn-de-talenten-omgekeerd-evenredig-met-hun-machtswellust
Idealisme neemt evenredig toe met iemands afstand tot het probleem -John Galsworthy
idealisme-neemt-evenredig-toe-met-iemands-afstand-tot-het-probleem
Aantrekkingskracht en bereikbaarheid zijn omgekeerd evenredig -Sigmund Graff
aantrekkingskracht-bereikbaarheid-zijn-omgekeerd-evenredig
Een scepticus die dogmaticus wordt, heeft besloten dat het hoog tijd wordt er zijn gemak van te nemen -Henry S. Haskins
een-scepticus-die-dogmaticus-wordt-heeft-besloten-dat-het-hoog-tijd-wordt-er-zijn-gemak-van-te-nemen
Het verlangen heeft de neiging iets over te slaan en dan wordt het een droom -Connie Palmen
het-verlangen-heeft-de-neiging-iets-over-te-slaan-dan-wordt-het-een-droom