Angst is er altijd geweest: Kafka was bang voor de stad, de Tachtigers waren bang voor een zenuwinzinking en wij zijn bang voor terroristen


angst-is-er-altijd-geweest-kafka-was-bang-voor-de-stad-de-tachtigers-waren-bang-voor-een-zenuwinzinking-wij-zijn-bang-voor-terroristen
thomas blondeauangstiseraltijdgeweestkafkawasbangvoordestadtachtigerswareneenzenuwinzinkingwijzijnterroristenangst isis erer altijdaltijd geweestkafka waswas bangbang voorde stadde tachtigerstachtigers warenwaren bangbang vooreen zenuwinzinkingzenuwinzinking enen wijwij zijnzijn bangbang voorangst is eris er altijder altijd geweestkafka was bangwas bang voorbang voor devoor de stadde tachtigers warentachtigers waren bangwaren bang voorbang voor eenvoor een zenuwinzinkingeen zenuwinzinking enzenuwinzinking en wijen wij zijnwij zijn bangzijn bang voorbang voor terroristenangst is er altijdis er altijd geweestkafka was bang voorwas bang voor debang voor de stadde tachtigers waren bangtachtigers waren bang voorwaren bang voor eenbang voor een zenuwinzinkingvoor een zenuwinzinking eneen zenuwinzinking en wijzenuwinzinking en wij zijnen wij zijn bangwij zijn bang voorzijn bang voor terroristenangst is er altijd geweestkafka was bang voor dewas bang voor de stadde tachtigers waren bang voortachtigers waren bang voor eenwaren bang voor een zenuwinzinkingbang voor een zenuwinzinking envoor een zenuwinzinking en wijeen zenuwinzinking en wij zijnzenuwinzinking en wij zijn bangen wij zijn bang voorwij zijn bang voor terroristen

Het probleem van de macht is het probleem van de angst. Als iemand niet bang wil zijn voor anderen, kan hij dat bereiken door ervoor te zorgen dat zij bang moeten zijn voor hem. Als iedereen bang is voor hem hoeft hij voor niemand meer bang te zijnBang voor de dood? Hoe kun je nu bang zijn voor iets waarvan je je geen voorstelling kunt makenOp de duur haten we waar we altijd bang voor warenBang zijn voor de dood is hetzelfde als bang zijn om een oud en versleten kleed weg te gooienIemand voor wie mensen bang zijn, is bang voor mensenHij voor wie velen bang zijn zou voor velen bang moeten zijn