Arbeid is het toverwoord,  Arbeid is de ziel van het geluk,  Arbeid is de toevlucht van de vrede


arbeid-is-het-toverwoord-arbeid-is-de-ziel-van-het-geluk-arbeid-is-de-toevlucht-van-de-vrede
heinrich seidelarbeidishettoverwoorddezielvangeluktoevluchtvredearbeid isis hethet toverwoordtoverwoordarbeidarbeid isis dede zielziel vanvan hethet gelukgelukarbeidarbeid isis dede toevluchttoevlucht vanvan dede vredearbeid is hetis het toverwoordhet toverwoordarbeid isarbeid is deis de zielde ziel vanziel van hetvan het gelukhet gelukarbeid isarbeid is deis de toevluchtde toevlucht vantoevlucht van devan de vredearbeid is het toverwoordis het toverwoordarbeid is dearbeid is de zielis de ziel vande ziel van hetziel van het gelukvan het gelukarbeid is dearbeid is de toevluchtis de toevlucht vande toevlucht van detoevlucht van de vredearbeid is het toverwoordarbeid is de zielarbeid is de ziel vanis de ziel van hetde ziel van het gelukziel van het gelukarbeid is de toevluchtarbeid is de toevlucht vanis de toevlucht van dede toevlucht van de vrede

Kapitaal is dode arbeid, die zoals een vampier, slechts tot leven komt door het opzuigen van levende arbeid en des te meer leeft naarmate hij meer arbeid opzuigtArbeid ter wille van de arbeid is tegen de natuurDe beweerde voorkeur van andere arbeid dan ons wordt opgedragen, is niet zelden afkeur van alle arbeidDe oneigenlijkheid van de arbeid blijkt overduidelijk hieruit dat men zodra er geen fysieke of andere dwang meer bestaat de arbeid ontvlucht als de pestHet ware loon van de arbeid is in vrede te levenWeinig arbeid geeft iemand veel eigenliefde, veel arbeid een zeer grote bescheidenheid