Beminnen is geen recht meer hebben op de zon van iedereen. Men heeft de zijne


beminnen-is-geen-recht-meer-hebben-op-de-zon-van-iedereen-men-heeft-de-zijne
marcel jouhandeaubeminnenisgeenrechtmeerhebbenopdezonvaniedereenmenheeftzijnebeminnen isis geengeen rechtrecht meermeer hebbenhebben opop dede zonzon vanvan iedereenmen heeftheeft dede zijnebeminnen is geenis geen rechtgeen recht meerrecht meer hebbenmeer hebben ophebben op deop de zonde zon vanzon van iedereenmen heeft deheeft de zijnebeminnen is geen rechtis geen recht meergeen recht meer hebbenrecht meer hebben opmeer hebben op dehebben op de zonop de zon vande zon van iedereenmen heeft de zijnebeminnen is geen recht meeris geen recht meer hebbengeen recht meer hebben oprecht meer hebben op demeer hebben op de zonhebben op de zon vanop de zon van iedereen

Ook de priester weet net zo goed als iedereen dat er geen 'god' meer bestaat, geen 'zondaar', geen 'verlosser' - dat 'vrije wil', 'zedelijke wereldorde' leugens zijn - de ernst, de grondige zelfoverwinning van de geest veroorlooft niemand meer hier geen benul van te hebbenNa een zeker aantal jaren, hebben gehuwden het recht elkaar te beminnen zonder belachelijk te zijnAls iedereen gelijk wil hebben, is er geen plaats meer voor dialoogLuister, iedereen heeft recht op mijn meningNooit heeft men meer over de toekomst gesproken, dan sedert het moment dat men zelfs niet meer weet of we er nog een hebbenMen lijdt meer van niet te hebben wat men begeert dan dat men geniet van wat men heeft