Bescheidenheid: een eigenschap die verdwijnt zodra men denkt dat men haar bezit


bescheidenheid-een-eigenschap-die-verdwijnt-zodra-men-denkt-dat-men-haar-bezit
doug larsonbescheidenheideeneigenschapdieverdwijntzodramendenktdathaarbeziteen eigenschapeigenschap diedie verdwijntverdwijnt zodrazodra menmen denktdenkt datdat menmen haarhaar beziteen eigenschap dieeigenschap die verdwijntdie verdwijnt zodraverdwijnt zodra menzodra men denktmen denkt datdenkt dat mendat men haarmen haar beziteen eigenschap die verdwijnteigenschap die verdwijnt zodradie verdwijnt zodra menverdwijnt zodra men denktzodra men denkt datmen denkt dat mendenkt dat men haardat men haar beziteen eigenschap die verdwijnt zodraeigenschap die verdwijnt zodra mendie verdwijnt zodra men denktverdwijnt zodra men denkt datzodra men denkt dat menmen denkt dat men haardenkt dat men haar bezit

Zodra men de macht bezit, houdt men op het recht in te roepenZolang men de dingen begeert, bezit men deze niet; als men ze bezit, heeft men ze lief, maar de begeerte vergaatZodra men weet dat een man blind is, verbeeldt men zich dat men het hem van achteren aan kan zien.In de wereld zegt men dikwijls het kwaad dat men van iemand denkt, maar zelden denkt men het goede dat men van hem zegtZelfs zonder liefde bezit in haar aanvang een liefdesbetrekking een eigenaardige en onvergelijke bekoring, die men later, zelfs indien men dan liefheeft, onmogelijk meer kan terug vindenWie gelooft, dat het menselijk geluk is gelegen in het bezit van kennis, van een voorwerp of eigenschap, vergist zich schromelijk. Het ware geluk bestaat slechts in de illusie, die men zich daarover maakt