Bezitten en niets afstaan is in vele gevallen slechter dan stelen


bezitten-niets-afstaan-is-in-vele-gevallen-slechter-dan-stelen
marie von ebner-eschenbachbezittennietsafstaanisinvelegevallenslechterdanstelenbezitten enen nietsniets afstaanafstaan isis inin velevele gevallengevallen slechterslechter dandan stelenbezitten en nietsen niets afstaanniets afstaan isafstaan is inis in velein vele gevallenvele gevallen slechtergevallen slechter danslechter dan stelenbezitten en niets afstaanen niets afstaan isniets afstaan is inafstaan is in veleis in vele gevallenin vele gevallen slechtervele gevallen slechter dangevallen slechter dan stelenbezitten en niets afstaan isen niets afstaan is inniets afstaan is in veleafstaan is in vele gevallenis in vele gevallen slechterin vele gevallen slechter danvele gevallen slechter dan stelen

Hebben en niets geven is in veel gevallen slechter dan stelen.Vele mensen zijn beter dan ze schijnen, bijna alle echter slechter dan ze zelf menenDe kinderbescherming komt in vele gevallen 9 maanden te laatEr zijn armen die niets bezitten dan hun rijkdomIn vele gevallen is, wat wij kwaad noemen, iets dat goed is, maar verkeerd of overdreven toegepastEr zijn mensen die van hun fortuin niets anders bezitten dan de vrees het te verliezen