Bij een open haard kan je van vóór braden en van achter met je tanden klapperen


bij-een-open-haard-kan-van-vóór-braden-van-achter-met-tanden-klapperen
l. verbeeckbijeenopenhaardkanvanvóórbradenachtermettandenklapperenbij eeneen openopen haardhaard kankan jeje vanvan vóórvóór bradenbraden enen vanvan achterachter metmet jeje tandentanden klapperenbij een openeen open haardopen haard kanhaard kan jekan je vanje van vóórvan vóór bradenvóór braden enbraden en vanen van achtervan achter metachter met jemet je tandenje tanden klapperenbij een open haardeen open haard kanopen haard kan jehaard kan je vankan je van vóórje van vóór bradenvan vóór braden envóór braden en vanbraden en van achteren van achter metvan achter met jeachter met je tandenmet je tanden klapperenbij een open haard kaneen open haard kan jeopen haard kan je vanhaard kan je van vóórkan je van vóór bradenje van vóór braden envan vóór braden en vanvóór braden en van achterbraden en van achter meten van achter met jevan achter met je tandenachter met je tanden klapperen

Wat ware het voor moed, de hond, die zijn tanden laat zien, de hand tussen de tanden te steken, als men hem met de voet kan wegtrappen?Schouwtoneel: open haardBreek me de bek niet open over de idealen van Nederlandse acteurs, die tien haar geleden met zijn allen met tomaten stonden te smijten. En nu staan ze de tomatensoep van Knorr bij de Ster aan te prijzenDe liefde is een mooie dolk, met tanden van suiker, met een scherp van morfine en een hecht van blauwe sneeuwAlleen in mijn gedichten kan ik wonen, Nooit vond ik ergens anders onderdak; Voor de' eigen haard gevoelde ik nooit een zwak, Een tent werd door den stormwind meegenomenIk ga liever met atheïsten om dan met gelovigen: bij een atheïst vallen mij alle bewijzen voor het bestaan van God in, bij een gelovige alle bewijzen van het tegendeel