Bitter smaakt het kruid der herinnering 's morgen in de mond


bitter-smaakt-het-kruid-der-herinnering-'s-morgen-in-de-mond
hugo clausbittersmaakthetkruidderherinnering'smorgenindemondbitter smaaktsmaakt hethet kruidkruid derder herinneringherinnering 'ss morgenmorgen inin dede mondbitter smaakt hetsmaakt het kruidhet kruid derkruid der herinneringder herinnering 'sherinnering 's morgens morgen inmorgen in dein de mondbitter smaakt het kruidsmaakt het kruid derhet kruid der herinneringkruid der herinnering 'sder herinnering 's morgenherinnering 's morgen ins morgen in demorgen in de mondbitter smaakt het kruid dersmaakt het kruid der herinneringhet kruid der herinnering 'skruid der herinnering 's morgender herinnering 's morgen inherinnering 's morgen in des morgen in de mond

Kennis is een voortreffelijk kruid; maar geen kruid heeft kracht genoeg om zichzelf tegen bederf te behoeden, als het vat, waarin het bewaard wordt, onzuiver is -Michel Eyquem de Montaigne
kennis-is-een-voortreffelijk-kruid-maar-geen-kruid-heeft-kracht-genoeg-om-zichzelf-tegen-bederf-te-behoeden-als-het-vat-waarin-het-bewaard-wordt
Veel is in de maneschijn der herinnering schoner dan in het zonlicht der werkelijkheid -Peter Sirius
veel-is-in-de-maneschijn-der-herinnering-schoner-dan-in-het-zonlicht-der-werkelijkheid
Het hart der vrouwen is zo wispelturig dat de mond der mannen er voortdurend van overloopt -Julien de Valckenaere
het-hart-der-vrouwen-is-zo-wispelturig-dat-de-mond-der-mannen-er-voortdurend-van-overloopt
Het besef van de valsheid der genoegens die men smaakt, en de onbekendheid met de ijdelheid der genoegens die wij missen, zijn oorzaak van onze wispelturigheid -Blaise Pascal
het-besef-van-de-valsheid-der-genoegens-die-men-smaakt-de-onbekendheid-met-de-ijdelheid-der-genoegens-die-wij-missen-zijn-oorzaak-van-onze
Het begin der liefde is zoet, het einde bitter -Ovidius
het-begin-der-liefde-is-zoet-het-einde-bitter