Brief van een gevangene aan een auteur: 'Ik vond uw boek prachtig. Het is het beste wat ik in vier jaar 7 maanden en 15 dagen gelezen heb.'


brief-van-een-gevangene-aan-een-auteur-'ik-vond-uw-boek-prachtig-het-is-het-beste-wat-ik-in-vier-jaar-7-maanden-15-dagen-gelezen-heb'
wiet van broeckhovenbriefvaneengevangeneaanauteur'ikvonduwboekprachtighetishetbestewatikinvierjaar7maanden15dagengelezenheb'brief vanvan eeneen gevangenegevangene aanaan eeneen auteurik vondvond uwuw boekboek prachtighet isis hethet bestebeste watwat ikik inin viervier jaarmaanden en15 dagendagen gelezenbrief van eenvan een gevangeneeen gevangene aangevangene aan eenaan een auteurik vond uwvond uw boekuw boek prachtighet is hetis het bestehet beste watbeste wat ikwat ik inik in vierin vier jaarvier jaar 7jaar 7 maandenmaanden en 15en 15 dagen15 dagen gelezenbrief van een gevangenevan een gevangene aaneen gevangene aan eengevangene aan een auteurik vond uw boekvond uw boek prachtighet is het besteis het beste wathet beste wat ikbeste wat ik inwat ik in vierik in vier jaarin vier jaar 7vier jaar 7 maandenjaar 7 maanden enmaanden en 15 dagenen 15 dagen gelezenbrief van een gevangene aanvan een gevangene aan eeneen gevangene aan een auteurik vond uw boek prachtighet is het beste watis het beste wat ikhet beste wat ik inbeste wat ik in vierwat ik in vier jaarik in vier jaar 7in vier jaar 7 maandenvier jaar 7 maanden enjaar 7 maanden en 157 maanden en 15 dagenmaanden en 15 dagen gelezen

Welke auteur waardeert het niet als men hem zegt: Net zoals een jaar in het leven van een hond gelijk is aan zeven jaar in een mensenleven, is een jaar in een high-tech bedrijf gelijk aan zeven jaar in elke andere bedrijfstakEen klassiek boek is een boek van grote literaire waarde, dat al eeuwenlang door niemand gelezen is en daarom altijd groot is geblevenEen criticus kan alleen maar het boek bespreken dat hij gelezen heeft, maar dat is nooit hetzelfde boek als dat wat de schrijver geschreven heeftIk bewonder de serene zelfverzekerdheid van hen die in een godsdienst geloven. Het is een prachtig iets om het kalme zelfvertrouwen gade te slaan van een christen met vier azen in zijn handIk heb tot nog toe achttien keer een boek geschreven, maar ik heb veel vaker géén boek geschreven. Het is een rotgevoel om als je een schrijver bent, te beseffen dat je volop bezig bent geen boek te schrijven