Columbus is uitgevaren zonder te weten waarheen. Hij is teruggekomen zonder te weten waar hij geweest was. En tot op de huidige dag moeten wij voor zijn reis betalen


columbus-is-uitgevaren-zonder-te-weten-waarheen-hij-is-teruggekomen-zonder-te-weten-waar-hij-geweest-was-en-tot-op-de-huidige-dag-moeten-wij-voor
winston churchillcolumbusisuitgevarenzondertewetenwaarheenhijteruggekomenwaarhijgeweestwastotopdehuidigedagmoetenwijvoorzijnreisbetalencolumbus isis uitgevarenuitgevaren zonderzonder tete wetenweten waarheenhij isis teruggekomenteruggekomen zonderzonder tete wetenweten waarwaar hijhij geweestgeweest wasen tottot opop dede huidigehuidige dagdag moetenmoeten wijwij voorzijn reisreis betalencolumbus is uitgevarenis uitgevaren zonderuitgevaren zonder tezonder te wetente weten waarheenhij is teruggekomenis teruggekomen zonderteruggekomen zonder tezonder te wetente weten waarweten waar hijwaar hij geweesthij geweest wasen tot optot op deop de huidigede huidige daghuidige dag moetendag moeten wijmoeten wij voorwij voor zijnvoor zijn reiszijn reis betalen

Patriot: degene die het hardst kan schreeuwen zonder te weten waar hij over schreeuwt -Mark Twain
patriot-degene-die-het-hardst-kan-schreeuwen-zonder-te-weten-waar-hij-over-schreeuwt
Wij hadden een oom en die wou naar Lourdes, maar tot zijn spijt mankeerde hij niets. Hij is toch gegaan en in Lourdes struikelde hij. Hij is toen met een omzwachteld been en op krukken teruggekomen -Godfried Bomans
wij-hadden-een-oom-die-wou-naar-lourdes-maar-tot-zijn-spijt-mankeerde-hij-niets-hij-is-toch-gegaan-in-lourdes-struikelde-hij-hij-is-toen-met-een
Er zijn drie zaken nodig voor de redding van de mens: weten wat hij moet geloven, weten wat hij moet verlangen, weten wat hij moet doen -Thomas van Aquino
er-zijn-drie-zaken-nodig-voor-de-redding-van-de-mens-weten-wat-hij-moet-geloven-weten-wat-hij-moet-verlangen-weten-wat-hij-moet-doen
In de wil tot weten zijn altijd belangen in de weer die zich niet beperken tot het weten zonder meer, maar dienen als bewapening van de subjecten tegen de objecten -Peter Sloterdijk
in-de-wil-tot-weten-zijn-altijd-belangen-in-de-weer-die-zich-niet-beperken-tot-het-weten-zonder-meer-maar-dienen-als-bewapening-van-de-subjecten-tegen
De zwakheid van de mensen is dat hij dingen wil weten die hij liever niet zou weten zodra hij ze eenmaal weet -Molière
de-zwakheid-van-de-mensen-is-dat-hij-dingen-wil-weten-die-hij-liever-niet-zou-weten-zodra-hij-ze-eenmaal-weet
Om een goede liefdesbrief te schrijven, moet men beginnen zonder te weten wat men zeggen wil en eindigen zonder te weten wat men gezegd heeft -Jean-Jacques Rousseau
om-een-goede-liefdesbrief-te-schrijven-moet-men-beginnen-zonder-te-weten-wat-men-zeggen-wil-eindigen-zonder-te-weten-wat-men-gezegd-heeft