Conversatie is de kunst, belangstelling te veinzen voor het geleuter van de anderen en toch intussen je eigen interessante gedachten voor zo dadelijk niet te vergeten


conversatie-is-de-kunst-belangstelling-te-veinzen-voor-het-geleuter-van-de-anderen-toch-intussen-eigen-interessante-gedachten-voor-zo-dadelijk-niet
paul jacobsconversatieisdekunstbelangstellingteveinzenvoorhetgeleutervananderentochintusseneigeninteressantegedachtenzodadelijknietvergetenconversatie isis dede kunstbelangstelling tete veinzenveinzen voorhet geleutergeleuter vanvan deanderen enen tochtoch intussenintussen jeje eigeneigen interessanteinteressante gedachtengedachten voorzo dadelijkdadelijk nietniet tete vergetenconversatie is deis de kunstbelangstelling te veinzente veinzen voorveinzen voor hetvoor het geleuterhet geleuter vangeleuter van devan de anderende anderen enanderen en tochen toch intussentoch intussen jeintussen je eigenje eigen interessanteeigen interessante gedachteninteressante gedachten voorgedachten voor zovoor zo dadelijkzo dadelijk nietdadelijk niet teniet te vergeten

Alleen mannen die zich niet voor vrouwen interesseren, hebben belangstelling voor vrouwenkleren. Een man die belangstelling heeft voor vrouwen, ziet niet hoe ze gekleed zijn -Anatole France
alleen-mannen-die-zich-niet-voor-vrouwen-interesseren-hebben-belangstelling-voor-vrouwenkleren-een-man-die-belangstelling-heeft-voor-vrouwen-ziet
Een kunst ontaard altijd, als zij met verwaarlozing van haar eigen middelen om belangstelling te wekken, deze aan een andere kunst ontleent -Hippolyte Taine
een-kunst-ontaard-altijd-als-zij-met-verwaarlozing-van-haar-eigen-middelen-om-belangstelling-te-wekken-deze-aan-een-andere-kunst-ontleent
De kunst van conversatie bestaat hierin, zich aan te passen bij de gedachtengang van anderen -M. Herbert
de-kunst-van-conversatie-bestaat-hierin-zich-aan-te-passen-bij-de-gedachtengang-van-anderen
De kunst van schrijven is de kunst, belangstelling te wekken -Jacques Delille
de-kunst-van-schrijven-is-de-kunst-belangstelling-te-wekken