Criticus: iemand die de auteur verrast door hem te vertellen wat hij met zijn boek precies bedoeld heeft


criticus-iemand-die-de-auteur-verrast-door-hem-te-vertellen-wat-hij-met-zijn-boek-precies-bedoeld-heeft
wiet van broeckhovencriticusiemanddiedeauteurverrastdoorhemtevertellenwathijmetzijnboekpreciesbedoeldheeftdie dede auteurauteur verrastverrast doorhem tete vertellenvertellen watwat hijhij metmet zijnzijn boekboek preciesprecies bedoeldbedoeld heeftiemand die dedie de auteurde auteur verrastauteur verrast doorverrast door hemdoor hem tehem te vertellente vertellen watvertellen wat hijwat hij methij met zijnmet zijn boekzijn boek preciesboek precies bedoeldprecies bedoeld heeftiemand die de auteurdie de auteur verrastde auteur verrast doorauteur verrast door hemverrast door hem tedoor hem te vertellenhem te vertellen watte vertellen wat hijvertellen wat hij metwat hij met zijnhij met zijn boekmet zijn boek precieszijn boek precies bedoeldboek precies bedoeld heeftiemand die de auteur verrastdie de auteur verrast doorde auteur verrast door hemauteur verrast door hem teverrast door hem te vertellendoor hem te vertellen wathem te vertellen wat hijte vertellen wat hij metvertellen wat hij met zijnwat hij met zijn boekhij met zijn boek preciesmet zijn boek precies bedoeldzijn boek precies bedoeld heeft

De auteur kan niet interpreteren. Hij moet vertellen waarom en hoe hij zijn boek schreef. -Umberto Eco
de-auteur-kan-niet-interpreteren-hij-moet-vertellen-waarom-hoe-hij-zijn-boek-schreef
Een criticus kan alleen maar het boek bespreken dat hij gelezen heeft, maar dat is nooit hetzelfde boek als dat wat de schrijver geschreven heeft -Mignon McLaughlin
een-criticus-kan-alleen-maar-het-boek-bespreken-dat-hij-gelezen-heeft-maar-dat-is-nooit-hetzelfde-boek-als-dat-wat-de-schrijver-geschreven-heeft
Een expert is iemand die nadien heel precies kan vertellen waarom zijn prognose niet uitgekomen is -Winston Churchill
een-expert-is-iemand-die-nadien-heel-precies-kan-vertellen-waarom-zijn-prognose-niet-uitgekomen-is
Een gerenommeerd auteur is iemand die meer inkt doet vloeien dan hij er zelf ooit verbruikt heeft -Robert Sabatier
een-gerenommeerd-auteur-is-iemand-die-meer-inkt-doet-vloeien-dan-hij-er-zelf-ooit-verbruikt-heeft
Ze bewees hem haar liefde door met iedereen naar bed te gaan, behalve met hem. De theaterdirecteuren zullen hem bewijzen dat hij talent heeft door alle stukken te spelen, behalve de zijne -Alfred Capus
ze-bewees-hem-haar-liefde-door-met-iedereen-naar-bed-te-gaan-behalve-met-hem-de-theaterdirecteuren-zullen-hem-bewijzen-dat-hij-talent-heeft-door-alle