Criticus over stripteaseshow: 'Er lag een dame op het podium die op allerlei manieren probeerde recht te staan maar daar niet in lukte.'


criticus-over-stripteaseshow-'er-lag-een-dame-op-het-podium-die-op-allerlei-manieren-probeerde-recht-te-staan-maar-daar-niet-in-lukte'
wiet van broeckhovencriticusoverstripteaseshow'erlageendameophetpodiumdieallerleimanierenprobeerderechttestaanmaardaarnietinlukte'criticus overover stripteaseshower laglag eeneen damedame opop hethet podiumpodium diedie opop allerleiallerlei manierenmanieren probeerdeprobeerde rechtrecht tete staanstaan maarmaar daardaar nietniet incriticus over stripteaseshower lag eenlag een dameeen dame opdame op hetop het podiumhet podium diepodium die opdie op allerleiop allerlei manierenallerlei manieren probeerdemanieren probeerde rechtprobeerde recht terecht te staante staan maarstaan maar daarmaar daar nietdaar niet iner lag een damelag een dame opeen dame op hetdame op het podiumop het podium diehet podium die oppodium die op allerleidie op allerlei manierenop allerlei manieren probeerdeallerlei manieren probeerde rechtmanieren probeerde recht teprobeerde recht te staanrecht te staan maarte staan maar daarstaan maar daar nietmaar daar niet iner lag een dame oplag een dame op heteen dame op het podiumdame op het podium dieop het podium die ophet podium die op allerleipodium die op allerlei manierendie op allerlei manieren probeerdeop allerlei manieren probeerde rechtallerlei manieren probeerde recht temanieren probeerde recht te staanprobeerde recht te staan maarrecht te staan maar daarte staan maar daar nietstaan maar daar niet in

Droom: het theater waar de dromer tegelijkertijd podium is, acteur, souffleur, regisseur, auteur, publiek en criticusVelen zien het goede niet, daar het te dichtbij ligt; zij zouden het echter vinden, als er een sluier over lagNiet de zucht tot weelde is te veroordelen, maar het gevoel, daar recht op te hebbenRuzies zouden niet lang duren als het ongelijk maar aan één kant lagZij, die zich verdraagzaam wanen, geven ieder het recht op zijn manier te eren. Maar hun verdraagzaam verdwijnt, wanneer iemand het recht opeist God niet te erenWandelaar die me hier begraven ziet, Als het sterven een kunst was, dan lag ik hier niet